Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Szent Kelemen pápa, vértanu
Ünnepe: november 23

A jeruzsálemi templom az ószövetségi idő jelképe volt. Nem volt egyetemes küldetése, hanem csak a zsidó nép szentélyének számított. A nép pedig megrekedt annak értékelésében, és a Messiásnak is csak ezt a szerepet juttatta, hogy ide vezeti a föld népeit, a pogányokat is. Jézus ellenben megjövendölte a templom pusztulását. A Messiás már nem köti egy helyhez Isten tiszteletét, hanem az emberi szíveket fogja átalakítani, hogy őszinte hódolattal forduljanak Isten felé. Ezzel egyúttal ellene szólt annak a néphitnek is, hogy a jeruzsálemi templomnak állnia kell a világ végéig. Jézus úgy beszélt a templom pusztulásáról, mint Isten büntetéséről, ezért érthető, a tanítványok kérdése, hogy mikor lesz mindez. Jézus nem akar erre válaszolni, csak azt jelenti ki, hogy a templom pusztulása még nem jelenti a világ végét. Az ószövetségi üdvrendet felváltja az újszövetségi egyetemes üdvrend. (Adoremusz 2004)

Szent Kelemen pápa Szent Péter harmadik utóda volt. Ismerte még az apostol-fejedelmeket, sőt, Szent Pál őt is köszöntötte a filippiekhez írt levelében. Pápasága alatt a korintusi egyházban zavargások támadtak, azért a béke és egyetértés érdekében dogmatörténetileg nagyon fontos levelet írt. Chersonesosba száműzték és ott is halt meg 101-ben. Holttestét Szent Cirill és Metód vitték vissza Rómába.

Kegyelmi ajándékáról beszél a szentmise Kezdőéneke:

Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr,
megnyitotta kincstárát
és elhalmozta őt kegyelmével.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Urunk, Jézust Krisztus az Egyházat adta az üdvösség elnyerésének eszközéül. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy bűntől mentesen élő tagjai legyünk Titokzatos Testének, az Egyháznak.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra alapoztad Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden embert meghívtál Titokzatos Tested, az Egyház közösségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a bűnbocsánatot és Szent Tested titkát az Egyházra bíztad:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (1 Pét 5, 1-4)
Szent Péter, az első pápa főpásztori tekintélyével és egyházfői aggodalmával tanítja és figyelmezteti az egyházi elöljárókat hivatásuk betöltésére.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 16, 13-19)
Az Egyházhoz tartozás alapvető követelménye a Krisztus-hit. Jézus Istenségének megvallásáért lett Péter apostol az Egyház feje és szikla-alapja. - Krisztus istenségének megvallása épít minket az Egyházba.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a pásztorok Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szent pápák és főpapok által irányítsa Egyházát, és őrizze híveiben a hit sértetlenségét.

 1. Add, Urunk, hogy minden ember földi Helytartódat lássa és tisztelje a pápában.
 2. Add, hogy engedelmes lélekkel fogadjuk a pápa szavát.
 3. Add, hogy sértetlenül őrizzük tanításodat, és megmaradjunk a hitben.
 4. Add, Urunk, hogy mindig a béke és egyetértés uralkodjék szívünkben.
 5. Adj örökrészt, Urunk, szentjeid és vértanúid között Országodban.

Urunk, Jézus Krisztus! Törékeny emberekre bíztad a hit terjesztését és Egyházad kormányzását, hogy kegyelmed ereje még nyilvánvalóbb legyen. Kérünk, Szent Kelemen pápa közbenjárására erősítsd hitünket, és add híveidnek a béke és egyetértés szellemét, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


Örök pásztorunk, mindenható Isten, jóságosan tekints hívedre, és Szent Kelemen pápa és vértanú közbenjárására, akit egész Egyházad pásztorává tettél, szüntelen oltalommal ôrizd népedet!

Példája: Teremts a környezetedben békét és egyetértést!


 • Jel 14, 1-3.4b-5 Lk 21, 14-4
 • Szent Péter harmadik utódaként kormányozta az Egyházat az I. század végén. A Korintusba írt levele a békességet és az egyetértést mozdította elő. Jele ez a levél annak a felelősségnek, amelyet a római egyház viselt a többi egyház felé.
 • (vagy:) Szent Kelemen pápa Szent Péter harmadik utóda volt (92-101). Iréneusz 185 körül azt írja, hogy Kelemen még látta és hallotta az apostolokat. Szent Pál, mint munkatársát, őt is köszöntötte a filippiekhez írt levelében (4,3). Pápasága alatt a korintusi egyházban zavargások támadtak, ezért a béke és egyetértés érdekében dogmatörténetileg nagyon fontos levelet írt. Ez a legrégibb bizonyítéka annak, hogy a római püspök Szent Péter tekintélyével intézkedett más egyházak ügyeiben is. Száműzték, végül a tengerbe fojtották. Holtestét Szent Cirill és Metód vitte vissza Rómába.
 • Hívek könyörgése:
  1. Szent Kelementől tanítva kérjük néped számára a békét és az egyetértést! Hogy a vértanú egyház tagjainak szolidaritását szítsuk föl magunkban a sebeit őszintén feltáró jelen Egyházunk iránt is! Hallgass meg, Urunk!
  2. Erősítsd meg hivatásukban pápánkat, püspökeinket, papjainkat, add, hogy minden Krisztus-követővel együtt támaszuk lehessünk Országod építésében! Hallgass meg, Urunk!
  3. Erősítsd meg a szerzeteseket hűségükben, nagylelkűségükben, hogy szereteted és örömöd tanúi legyenek! Hallgass meg, Urunk!
  4. A házasság szentsége által megerősített családok a Szentháromság közösségének, isteni életed jeleivé legyenek! Hallgass meg, Urunk!
  5. Formáld kicsinyességeinket nagylelkűséggé, áldj meg minket is az egész megélhetését bátran fölajánló szegény özvegy bőkezűségével! Hallgass meg, Urunk!
  6. Hogy elhunyt szeretteink a mi nevünkben is hálát adhassanak Neked, amikor bekapcsolódnak az üdvözültek boldog kórusába! Hallgass meg, Urunk!
 • Élete: A Kolosszeum közelében van egy kis templom, a 4. század táján épült Kelemen tiszteletére. Régészek tárták fel, a múlt század közepén, falain legendás történetek freskói található a szentünk csodás életéből. A hagyomány szerint ez a templom Kelemen háza fölé épült, afölé a ház fölé, amelyben ősi kápolna volt az első keresztények titkos istentiszteleteire. Szent Jeromos Rómában járva 392-ben járt benne. 417-ben itt tartottak zsinatot. Nagy Szent Gergely pápa prédikált benne. Ciril és Metód ide hozták el Szent Kelemen ereklyéit, Cirilt is ide temették, amikor Rómában meghalt. A mult század közepén javítás közben ezt a becses emléket ismét megtalálták, feltárták.

  Valószínüleg zsidókeresztény volt. Kelemen személyesen ismerte Szent Pétert és Szent Pált, erről Szent Iréneusz püspök tudósít. Pálnak Macedóniában munkatársa is volt (Fil 4, 3), állítják egyesek. Tertulliánusz a 2. és 3. század fordulóján úgy tudja, hogy maga Péter apostol szentelte fel Kelement. Rómában Péternek harmadik utóda volt (92-101). Levelet írt a Korintusiaknak (93 és 97 között): a békét és egyetértést kívánta erősíteni. Levele az egyik legdrágább ókeresztény irodalmi emlékünk.

  Krími száműzetéséről csak legendája tudósít. Ezt mutatja be az említett római templomának egyik ősrégi képe. Kelement a Fekete tengerben található Gallipoli félszigetre (Kerzonézusba) száműzték, rabmunkát végzett az ottani márványbányában. Vizük nem volt, csak távolról hordtak nekik valamennyit. Kelemen egy bővizű forrást fakasztott nekik. Az eredmény tömeges megtérés volt, mire heves üldözést rendeltek el a keresztények ellen. Kelement vasmacskával a nyakában a tengerbe vetették, hogy még holttestét se tisztelhessék a keresztények. A hívek imájára a tenger elhúzódott, és napfényre került egy márvány mauzóleum, a vértanú pápa holttestével. Ettől kezdve a tenger minden évben, a szent halála napján visszahúzódott, hogy hívei leróhassák kegyeletüket. Így szól a legenda.

  Nagy valószínűséggel 101-ben (esetleg 97-ben) szenvedett vértanúságot

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség