Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Szűz Mária, Isten anyja
Ünnepe: január 1

forrás: Hankovszky Miklós

A keresztény ókorban a gondviselõ Isten megengedte, hogy az eretnekségek támadásai csiszolják a kinyilatkoztatásból megismert igazságokat. Az efezusi zsinaton az Atyák megfogalmazták és hittételként kihirdették: mivel a Boldogságos Szûz Mária Jézus Édesanyja, Krisztus Istensége miatt a Boldogságos Szüzet megilleti az Istenanya cím. Urunk, Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta. Méltó, hogy az egész esztendõt az Õ anyai gondoskodásába ajánljuk.

Gyermeki lélekkel köszöntjük a szentmise Kezdõénekében:

Üdvözlégy, Isten Anyja!
Tõled született a Király!
Aki uralkodik égen és földön mindörökké.

FELHÍVÁS A BÛNBÁNATRA
Testvéreim! A tisztaszívûek Isten áldásában részesülnek. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bûneinket, hogy elnyerhessük egész életünkre az áldást.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki áldássá lettél minden ember számára:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki testvérünk akartál lenni, hogy mi Isten gyermekei legyünk:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akinek nevében üdvösséget talál minden ember:
Uram, irgalmazz!

DICSÕSÉG

AZ OLVASMÁNYHOZ (Szám 6, 22-27)
Az áldás mindig az életet gyarapítja, ezért az áldás Istentõl származik, Isten gondviselõ jóságának megnyilatkozása. Áldani csak az tud, aki Istentõl megkapta hozzá a hatalmat: hogy közvetítse Isten szeretõ jóságát.

A SZENTLECKÉHEZ (Gal 4, 4-7)
Jézus Krisztus egy akart lenni közülünk, hogy a Törvény alattvalóit a Törvény szolgaságából kimentse. Ezért lett Õ a Törvény alattvalója, és így tett bennünket Isten gyermekeivé, hogy bátran szólíthassuk Istent Atyánknak.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Lk 2, 16-21)
Amikor Isten ad nevet, a névadással kijelöli a hivatást, a megnevezett belsõ lényegét. Az angyali közvetítéssel a világra születõ Egyszülött Fiának a Jézus nevet adta a mennyei Atya, mert küldetése az volt, hogy a világ Üdvözítõje, Szabadítója legyen.

HITVALLÁS

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Az új esztendõ elsõ napján kérjük gondviselõ mennyei Atyánkat, hogy az Istenanya közbenjárására szent áldása kísérjen bennünket az egész esztendõben.

  1. Add, Urunk, hogy Szûzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges Atyánknak, fõpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája.
  2. Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szûz istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon Hozzá.
  3. Add, hogy akik az Isten Anyja által megkaptuk Krisztust, erõs hittel és áldozatos szeretettel tanúsítsuk, hogy gyermekei vagyunk.
  4. Add, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szûz anyai pártfogását.
  5. Add, Urunk, hogy lelki válságban küzdõ híveid a Szûzanya közbenjárására megtalálják a Hozzád vezetõ utat.

Gondviselõ Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik Fiadnak hûséges hívei akarunk maradni, mindhalálig élvezzük Szûz Anyjának hathatós segítségét. Krisztus, a mi Urunk által.


Istenünk, ki a boldogságos Szûz Mária szûz anyasága által adtad az örök üdvösséget az emberi nemnek, kérünk, engedd, hogy érezhessük annak közbenjárását, aki által eljött hozzánk az élet Szerzõje, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Története: Õsi idõk óta tisztelik a Boldogságos szûzanyát az "Istenszülõ" címmel (Lumen Gentium 66.).

II. János Pál pápa írja: "Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nem csak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló, - és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik - hogy soha nem tapasztalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítõ tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra.

Régen ezen a napon Szûz Mária születését ünnepelték, a 8. századi római Breviárium szerint. Mária, Isten Anyja ünnepét a keleti szertartású keresztények közül a bizánciak, a keleti és nyugat-szír keresztények december 26-án, a koptok január 16-án ünneplik.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség