Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA - Szentek ünnepei

Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító
Ünnepe: január 2

forrás: Hankovszky Miklós

A keleti egyház mindkét szentje messze időkre megvilágította a keresztény hitet. Társak voltak az igazság kutatásában, a szentségre való törekvésben, egyenlők a püspöki méltóságban, és most a megdicsőült szentek között is társak. Kortársak voltak, és Kisázsiában születtek: Vazul Caesareában, Gergely Nazianzban. Szüleik is, testvéreik is a szentek között vannak. Konstantinápolyban találkoztak, és ott szövődött barátságuk. 370-ben mindketten püspökök lettek: Vazul Caesareában, Gergely Szozimában. Vazul kitűnt élet-szentségével, írói és szónoki tehetségével, kormányzati bölcsességével. 378. január 1-én halt meg 49 éves korában. Barátja, Gergely, az aszkéta életben és tudásában, szónoki képességével tűnt ki. Megválasztották konstantinápolyi pátriárkának, de lemondott erről a tisztségről. 390-ben halt meg.

Mindkettőjük életszentségét, hatalmas tudását és a keresztény tanításban való állhatatosságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Az igaz ember bölcsességet beszél,
nyelve helyesen szól,
szívében Isten törvénye lakik.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Az igazi tudás közelebb vezet bennünket az igaz Isten-ismerethez. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel eljussunk a helyes Isten-ismeretre.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk Isten örök bölcsességét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki kinyilatkoztattad a mennyei Atya titkát:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
Uram, irgalmazz!

A SZENTLECKÉHEZ (Ef 4, 1-7; 11-13)
Szent Pál arra figyelmeztet bennünket, hogy a keresztség által Krisztus Titokzatos Testének tagjai lettünk, azért cselekedeteinknek méltóvá kell lenni ehhez a fölséges hivatáshoz. De hivatásunkat csak akkor tudjuk betölteni, ha Krisztusba oltva maradunk.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 23, 8-12)
Isten Országában mindnyájan csak tanítványok vagyunk, és nem mesterek. Az élet Tanító Mestere maga Jézus Krisztus. Ezért mindenkinek, még a tanítóknak is alázatosan állandóan tanulniuk kell, hogy egyre közelebb kerüljenek a helyes Isten-ismerethez.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük esdeklő imánkkal Urunkat, Jézus Krisztust, adjon Egyházának szentéletű és tudós papokat és főpapokat, akik életük példájával vezetik a rájuk bízott híveket.

  1. Add, Urunk, hogy a szentek ösztönző példáját gyermeki lélekkel kövessük.
  2. Add, hogy minden eszmeáramlatban állhatatosak maradjunk a hitben.
  3. Add, hogy hitünkből fakadóan, tevékeny legyen a felebaráti szeretetünk.
  4. Add, Urunk, hogy serények legyünk, ha jót kell tenni.
  5. Add, hogy szentjeid példája életszentségre vezessen minket.

Urunk, Jézus Krisztus! Te irgalmasan megadod azoknak, akik hittel ragaszkodnak Hozzád, az igazság fényét és az életszentséget. Kérünk, Szent Vazul és Szent Gergely példájára és közbenjárására vezess el a szeretet tökéletességére és a teljes igazságra. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


Istenünk, ki Nazianzi Szent Gergelyt azért adtad Egyházadnak, hogy példája és tanítása világosságul szolgáljon, kérünk, engedd, hogy igazságodat alázatosan megtanuljuk és hűséges szeretetben tettekre is váltsuk!

Példája: Értékes barátokat keress, de te is kincs legyél másoknak!

Élete: 330-ban született Nazianz mellett, apja a keresztény közösség püspöke volt. Athénben tanult, itt ismerkedett meg Nagy Szent Vazullal (Bazileiosz). Tudása gyarapítása érdekében sokat utazott.

Barátját, Vazult még a remeteségbe is követte. 361-ben pappá, majd 372-ben püspökké szentelték. Kitünően küzdött az ariánusok ellen. 381-ben Konstantinápoly püspökévé választották. A széthúzások miatt le kellett mondania és visszatért Nazianzba.

389. vagy 390. január 25-én halt meg, Írásai, levelei és versei az ókeresztény irodalom értékes darabjai.

Kiváló tanítása és ékesszólása miatt "Teológusnak" is nevezik.

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség