Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, B év, évközi idő 4. vasárnapja

 

Horváth László 2015


Köszöntés:  Az Úr, aki betegségeinket hordozta, legyen veletek!
        Az Úr, testünk-lelkünk gyógyítója, legyen veletek!
        Az Úr, az Isten szentje, legyen veletek!

Bevezető: A mai szentmise a szó hatalmára figyelmeztet. Jézus hatalmas szava betegeket gyógyított, ördögöket űzött. Ha Jézus tanítványaihoz méltón beszélünk, a mi szavaink is gyógyítanak, és ördögöket űznek. A durva, szennyes, káromló beszéd mérgez, és a sátán országát terjeszti. Kérjük a szavainkhoz tisztító és gyógyító kegyelmet a mai szentmisében, amelyet … -ért ajánlunk fel!
Lelkiismeretvizsgálat: Nézzünk vissza az elmúlt hétre! – Beszédem gyógyította-e a magány, a szomorúság, a testi-lelki szenvedések sebeit, vagy mélyítette azokat? – Nem mondtam-e káromló, szitkozódó szavakat? – Nem szennyezem-e környezetem légkörét parázna, vagy rágalmazó beszédemmel?
Bűnbánat:
- Mert szennyes szívünkből szennyes szavak fakadnak: Uram, irgalmazz!
- Mert béke és öröm helyett ingerültséget és szomorúságot terjesztünk: Krisztus, kegyelmezz!
- Mert meg se próbáljuk, hogy beszédünket fegyelmezzük: Uram, irgalmazz!

Bevezető: Jézus elhallgattatja az Őt dicsérő Sátánt. Tőle semmit nem fogad el. Vilá¬gunk tele van a pánikba esett Gonosz rikoltozásaival: a sze¬mérmetlen; tolakodó reklám nyomulása részben elárulja, hogy ki áll a zenebona mögött. Idegbajos világunk gyógyítója Jézus.

Testvéreim! Ismerjük be bűneinket, hogy méltón vehessünk részt a szentmisén!

Testvéreim! Mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát!
Bűnbánat
- Mert aggodalmainkkal megnehezítjük az életet: Uram, irgalmazz!
- Mert nem bízunk gondviselésedben: Krisztus, kegyelmezz!
- Mert szívünk a számtalan gond között megoszlik: Uram, irgalmazz!


Felszólítás a Miatyánkra:
Életünket és betegségeinket az Úrra bízva, imádkozzunk.
Az egységet teremtő imát mondjuk!
Az Úrhoz való osztatlan ragaszkodás imáját mondjuk el.

 

Fülöp ÁKos 2015

A tanítványság alapja a hitem

 Hívő emberként hétről hétre eljövünk Jézushoz, hogy hallgassuk szavát, táplálkozzunk testével, és a közösségben megerősödjünk. Talán bele is szürkülünk a mindennapok egyformaságába. Ezért fontos keresni azokat a jeleket, amelyeket Isten ma elénk tár. Jézus tanítása ma is újdonságként hathat ránk.

Jézus gyógyít. A gyógyítás, a csoda jel az ember számára. Milyen jelek vannak az életemben? Mert vannak, csak rá kell csodálkozni. Mai racionalista környezetünkben, gondolkodásunkban ezeknek a jeleknek nehezen jut hely. Magam életében a közösség erejét látom ilyen jelnek. A papszentelés után bekerültem egy közösségbe, majd amikor ennek frissessége, ereje kezdett megkopni, kapcsolatba kerültem egy másik közösséggel. Ugyanakkor az a fájó, hogy ezeket az élményeket, jeleket nehéz elmondani. Ugyanis ki-ki másképp éli át Isten jeleinek megtapasztalását. Az is nehézség, hogy ma nem könnyű csendet teremteni magamban és magam körül. Viszont rácsodálkozni dolgokra, Isten műveire, csak csendben lehet.

Itt vagyunk a Szentmisén hétről hétre, esetleg hétköznapokon is. Hiszek-e a Szentmise erejében? Nem könnyű, mert nem feltétlenül ebben a világban látom meg hatását. Mégis, ha meg tudom erősíteni magamban a Szentmise végtelen erejét és értékét, akkor törekedni tudok rá, hogy gyakran legyen részem benne, gyakran ajánlhassam fel magamért vagy másért a Szentmisét.

 

 

Bertalan atya kommentára

A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE UTÁN: A köznapok megkopott, elhasznált ruháit felcseréltük az ünneplővel. Ma lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. A bűnbánat megtisztítja, az imádság Istenhez emeli. Mindig bátran kérjünk. Isten mindent megad, ami lelkünk javára válik.

ELSŐ KÖNYÖRGÉS UTÁN: Figyelemmel hallgassuk a szentírás és a szentbeszéd szavait, hátha éppen ma hív bennünket az Isten buzgóbb követésére.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Az ajándékozás a szeretet kifejezése: az ajándékkal mintegy önmagunkat adjuk oda. Aki elfogadja, nemcsak az ajándékot, az ajándékozót is birtokolja valamiképpen. Az áldozat is ajándékozás. Amikor áldozatunkat bemutatjuk, elismerjük, hogy Isten tulajdona vagyunk, de magunkat szeretetből, önként adjuk oda.

ÁLDOZÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Isten maga az öröm és ezt sugározza közelsége. Megörvendeztetett tanításával, jelenlétével, nekünk ajándékozta Fia testét, Örvend a szívünk, mert meghallgatta imádságunkat, kéréseinket. Örömmel teljesítjük és fogadjuk minden nap szent akaratát.


 

Mk 1,21-28 - „Ámulatba ejt”

Ezzel a szakasszal kapcsolatban beszélhetünk Kafarnaumról, beszélhetünk Jézus tanítói tevékenységéről, sőt beszélhetünk gyógyító és ördögűző tevékenységéről is, de az igazi kulcsa ennek a szakasznak az „ámulatba ejtés”.

Jézus Tóra tanítására vonatkozik ez a kifejezés először. Bármely képzett zsidó ember taníthatott a szombaton a zsinagógában, de a vendég mindig megelőzte a megszokott soros férfitanítót. Jézus Kafarnaumi zsinagógában történt szerepléseiről több történet is tanúskodik, mindegyik megtöri a zsinagóga szokásos rendjét. Nem ismerjük a felolvasott szakaszt, sőt a tanításról sem tudunk meg semmit, csak a tanítás hatásáról. Jézus lenyűgöző szónok, egyéniség, akit nem korlátoz a közvélemény, a zsinagógai hallgatóság elvárásai. Ahányszor csak Jézus szövegmagyarázatáról beszélnek az evangélisták, mindig észrevehető, hogy megtalálja a szöveg mondandójának lényegét, és az ihletett szöveg ihletett megvitatója lesz a nyilvánosság előtt. Jézus bátran gondolkodik és gondolkodtat a szövegről. Az embereket pedig mindig megragadja, lenyűgözi a gondolkodás ereje.
Jézus azonban nem elvont gondolkodó. A történetben találkozik egymással Jézus kettős szerepe az elméleti tanító és a gyakorlati tevékeny Jézus. Amit tanít azt csinálni is tudja.

Sok megdöbbentő történetet olvastam a gonoszságról. A 17. századi német irodalom pedig rengeteg horror-történetet írt le az ördögről. Manapság a TV-s pszicho-horror korszakában a hétköznapi ember nem hisz az ördögben, ezért a történetnek az ördögűző részének magyarázatával van a legtöbb problémánk. Nem csak azért, mert a démonizált ember többet tud Jézusról, mint az elragadtatott hallgatóság, vagy a tanítványok, hanem azért is mert Jézus evangéliumi felség címeit hibátlanul felmondja.

Jézus azonban hatásosan száll szembe a gonosszal. Ez pedig nem miden elméleti tanító sajátja. Számos lelkipásztor küszködik azzal a problémával, hogy ámulatba ejtő prédikációra képes, de a közösségen belül, vagy kívül élő gonosz emberi hatásokat csak elszenvedni tudja, megszüntetni nem. Pedig igen sok esetben jó lenne ezeket az embereket kigyógyítani ebből a betegségből, gonosz fanatizmusból, megszállottságból.

Mindegyik evangélista szóhasználata mitológikus ebben a kérdésben, de a démon a gonosz bevezetésével olyan finom megkülönböztetésre képesek, amelyre a mi felvilágosult terminológiánk képtelen. Mi vagy ördögnek, gonosznak kiáltunk ki valakit, vagy a gonoszság kérdését pszichológiai magyarázatokkal jelentéktelennek állítjuk be. Szívesebben beszélünk lelki betegségről, pedig valóság, az ember képes gonosszá válni. Sőt még magukat nagyra tartó gyakorló keresztények is képesek magukban mérhetetlen gonoszságot hordozni. Néha a lelkiismeret vizsgáló ember megretten attól, amikor önmagát meghökkentően gonosz indulatok birtokosának kell vallania. A legfájdalmasabb valóság, hogy a teológiai műveltség nem őriz meg a gonoszságtól. A műveltség csak rafináltabbá teszi a gonoszságot, de nem kevésbé veszedelmessé.

Az evangélista, nem egyszerűen új teológiai közönséget akar toborozni magának Jézusról szóló ámulatba ejtő történeteivel. Ezt inkább az apokrifek teszik, amikor az apostolokkal Jézus csodáinak fantasztikusabbakat és hihetetlenebbeket tétetnek. Az evangélista érzékeny hallgatóságot keres, partnereket arra, akik képesek önmagukban és másokban a gonoszság ellen küzdeni. A keresztény közösségben ugyanis éppen úgy megjelenhet a gonoszság, mint a kafarnaumi zsinagógában a megszállott. Jézus ámulatba ejtő intellektuális tanítását a gonosz elleni fellépés elhanyagolásával, vagy a gonoszság jelenlétének tagadásával nem lehet hatékonyan hirdetni. Sőt az sem tudja hirdetni hatékonyan, akiben a gonoszság munkálkodik. Nyilván tudták ezt az evangélisták is, ezért rögzítették Jézus tanító és gyógyító tevékenységét. Gyakorlati tanítást adva, mit kell tenni Jézus követőinek.

Dr. Benyik György


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség