Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, C év, évközi idő 25. vasárnapja

Zsolt atya kommentára

SENKI SEM SZOLGÁTHAT KÉT ÚRNAK!
Mise saját, Dicsőség, Hitvallás

BŰNBÁNATI CSELEKMÉNY

Kedves Testvéreim. A mai igeliturgiában elgondolkodhatunk az anyagiakhoz való viszonyunkról. Nagyon sok keresztényt is komoly küzdelemre sarkall a pénzgyűjtés vágya. Az ószövetség nem ítéli el az irgalmasságot gyakorló gazdagságot, a mai evangéliumban pedig azzal találkozunk, hogy Isten azért adta a földi javakat, hogy örök üdvösségünk biztosítására használjuk fel. Egy biztos, hogy mindig probléma volt az embereknek a gazdagság kérdése: hogyan lehet ezzel kapcsolatban hiteles keresztény életet élni. A rövid csendben önmagunkkal szemben is kritikusan vizsgáljuk meg az anyagiakhoz való viszonyunkat, bánjuk meg bűneinket és kérjünk bocsánatot, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. (rövid csend)


- Jézusunk, ha nem tudtunk jól bánni anyagi javainkkal és tékozlóan éltünk, Uram, irgalmazz!

- Jézusunk, ha nem tudtunk hálát adni körülményeinkért, és csak elégedetlenkedtünk, Krisztus, kegyelmezz!

- Jézusunk, ha nem tudtunk jó intézőid lenni, és nem kamatoztattuk, amit ránk bíztál, Uram, irgalmazz!

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen!


HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Kedves Testvéreim! Isten szava sürget bennünket, hogy imádkozzunk egymásért, adjunk hálát örvendezve, imádkozzunk szükségeink jó megoldásáért Atyánkhoz. Szívűnk minden gazdagságából fogalmazzuk meg könyörgésünket, és közösen mondjuk: Urunk, egyetlen gazdagságunk, hallgass meg minket!
1. Atyánk, add, hogy a földi javakat, világunk mulandó kincseit mindig a maguk helyén tudjuk értékelni és kezelni életünkben. Taníts meg bennünket nagy lelkűnek lenni, taníts meg, hogy meg lássuk kinek, kell segítenünk. Hallgass meg, Urunk! (Általános)
2. Atyánk, add, hogy mindannyian érezzük, egy társadalom nem épülhet egymás kölcsönös becsapására! Add, hogy társadalmi vezetőink megtalálják a megoldást, és felemeljék szavukat az elbizakodott és dőzsölő gazdagokkal szemben, akik jótékonykodásaikkal segíthetnek a betegeknek, gyerekeknek, időseknek egy szebb és jobb világ létrehozásán. Hallgass meg, Urunk! (Olvasmányhoz kapcsolódó)
3. Atyánk, olyan jó volt hallani Pál apostol tanítását, hogy minden körülményért, minden testvérünkért adjunk hálát, örvendező szívvel. Add, hogy mi is, mint egykor a születő Egyház keresztényei tiszta lélekkel tudjuk kezünket imádságra emelni! Hallgass meg, Urunk! (Szentleckéhez kapcsolódó)
4. Atyánk, Jézus tanításának szellemében taníts meg bennünket, hogy a kicsiben hűek tudjunk lenni, hogy jól gazdálkodjunk azzal, amit ránk bíztál. Taníts meg minket észben tartani: egyszer el kell számolnunk előtted egész életünkről! Hallgass meg, Urunk! (Evangéliumhoz kapcsolódó)
5. Atyánk, add, hogy sikerüljön a munkásoknak végezni még a hideg beállta előtt az árvízsújtott településeken az építkezésekkel. Hallgass meg, Urunk! (Aktuális: árvíz)
6. Atyánk, szentmisénk közössége értse meg és tanuljon meg olyan szívvel szeretni a szegényeket, ahogy Te tetted tanító utaidat járva! Hallgass meg, Urunk! (Közösségünkért)
Mindenható Istenünk! Te szolgálatodba fogadtál minket, és nagy értéket bíztál ránk. Add, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, és a ránk bízott javakat a te szent terveid szerint használjuk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

BEVEZETŐ AZ ÚR IMÁDSÁGÁHOZ
Az Úr országa annak a mértékében terjed, ahogy tudjuk szeretni egymást, megélni evangéliumod örömhírét. Ezért kérünk Téged: Mi Atyánk…

 


Ákos atya kommentára

A hívek üdvözlése után: A ma embere nem akar alárendelt lenni egy másik embernek, egy hatalomnak, mégis olyan sokszor észrevétlenül szolgaságba kerül, mert bár szabadnak hiszi magát, mégis kiszolgál egy bújtatott hatalmasságot. Mi egy úrnak, az Istennek akarunk szolgálni. Neki szolgálni szívet melengető, mert így lehetünk igazán szabaddá. Szentmisénk is szolgálat, de ugyanakkor boldog találkozás Istennel.

Igeliturgia:
Olvasmány: Am 8, 4-7 A próféta ostorozza a szegényekkel szemben elkövetett szívtelenséget.
Szentlecke: 1Tim 2, 1-8 Tiszta lélekkel emeljük imára kezünket!
Evangélium: Lk 16, 1-13 Aki a kicsiben hű, a nagyban is hű

Hívek imája:
pap: Kérjük testvéreim, Urunkat, a mindenható istent, hogy okos és hűséges szolgáinak bizonyuljunk.
1. Segítsd Egyházadat, hogy a rábízott szent titkoknak hűséges kezelője legyen, hallgass meg Urunk!
2. Világosítsd meg a vezetőket, hogy megértsék, nemzetük szolgálatára lettek kiválasztva, így a szolgálat szellemében keressék és tegyék meg mindaz, ami nemzetük javára válik, hallgass meg Urunk!
3. Segíts mindannyiunkat, hogy egyre inkább Neked szolgáljunk, mindazzal, amit embertársainknak teszünk, hallgass meg Urunk!
4. Segíts, hogy észrevegyük, és távol tartsuk magunktól mindazt, csupán önmagunk felé fordít, ami hamis szabadságot akar sugallani, ami önzésbe és magányba akar vinni bennünket, hallgass meg Urunk!
5. Egyházközségünk elhunyt híveit fogadd be a mennyei hazába, hallgass meg Urunk!
pap: Urunk és Istenünk! Te szolgálatodba fogadtál bennünket, és nagy értékeket bíztál ránk. Add, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, és a ránk bízott javakat szent terveid szerint használjuk. Krisztus a mi Urunk által!

Áldozási könyörgés után: Isten szavát hallgatva, Jézus testével megerősödve indulunk tovább életutunkon, hogy Isten és embertársaink szolgálatában hűségesnek bizonyuljunk.

 


Bertalan atya kommentára

A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE UTÁN: A szentmisében találkozik Krisztus és a lélek. A lélek olyan, mint az ősegyház templomában a mozaik kép, amely egy trónust ábrázol. Üresen áll, készen arra, hogy az uralkodó elfoglalja. Így várjuk mi is találkozásunkat az Úrral. Előkészületünk fontos része az őszinte bűnbánat.

ELSŐ KÖNYÖRGÉS UTÁN: A pap Isten követe hívő népéhez. Az Úr nevében elnököl a gyülekezetben. Az Úr követe az is, a szent olvasmányt és a szentleckét felolvassa. Általuk Isten beszél.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Amióta ember él a földön, mindig mutatott be áldozatot az Istennek. A termés zsengéjét, munkája gyümölcsét, állatait áldozta föl az Úrnak. Minden adomány véges értékű. Jézus Krisztus áldozata más. Bár ez is évezredek áldozatainak sorába tartozik, mégis végtelen értékű, hiszen az Isten-ember mutatja be a kenyér és a bor színében.

ÁLDOZÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: A szentáldozás részesedés az áldozatban. Nemcsak úgy, hogy általa Jézus élete növekszik bennünk, hanem úgy is, hogy mi is áldozatosabban élünk. A neki tetsző életáldozatot kedveli az Isten igazán. Mindennapi áldozatul mutathatjuk be hitünk szerinti életünket az emberek között.


ELMÉLKEDÉS

Forrás: Ócsai József

Kedves Testvérek!

Magyarázat nélkül a most hallott példabeszéd teljesen félreérthető lenne. Ez a példabeszéd azon helyek egyike, melynek értelme első olvasásra aligha tárulkozik fel, csak a türelmes elmélkedő szemnek. Jézus kora embereinek nyelvén és gondolkodásában van megfogalmazva az az örök érvényű üzenet, melyet minden idők, minden krisztus hívőjének szánt az Isten.

A példabeszéd egy intézőről szól, akit hűtlen kezeléssel vádolnak meg. Az intéző nem a védekezésen töri a fejét, ezért minden valószínűség szerint az ellene felhozott vádak helytállóak. Inkább azon töri a fejét, hogy mit tegyen, ha rábizonyítják vétkességét az intézésben és ezzel együtt elbocsátják. Mert azt röviden tisztázza, hogy sem a munkához, sem a kolduláshoz nem fűlik a foga. Némi fejtörés után elhatározza, hogy célja az, hogy barátokat szerezzen, akik szükség esetén befogadják őt. Ezután rafinált módon urának adósait akarja megtenni barátainak újabb csalás, hűtlenség árán. Tulajdonképpen meghamisítja az adósleveleket, ezzel hálára indítva az adósokat.

Maga ez a példabeszéd is elég furcsa Jézus ajkáról, de az ezt követő mondatot aztán végkép nem tudjuk hova tenni első pillantásra: "Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el."

Kit kell érteni az úr megjelölésen? Legkézenfekvőbb megoldásnak tűnik, hogy a hűtlen intéző urát. De ha utána gondolunk ennek, eléggé ellentmondásossá válik, mert akkor ezek szerint az az úr dicséri meg intézőjét, aki már megkárosította őt? Sőt, ezzel az újabb lépésével még jobban megkárosította. Ha az úr megjelölést az intéző urára értelmezzük, akkor legfeljebb ironikus értelemben vehetjük tőle dicséretét.

Minden valószínűség szerint az úr megjelölést magára Jézus Krisztusra kell érteni, aki a példabeszéd elmondása után megdicséri a hűtlen intézőt. Ebben a megoldásban meg azt nem értjük, hogy Jézus hogyan dicsérhet meg egy ilyen nyilvánvaló csalást? Mert az igaz, hogy Jézus más tanításában világosan kifejezte, hogy veszélyforrásnak tekinti a gazdagságot és bűnnek az elnyomást, de sohasem szentesített semmiféle eszközt a gazdagság, vagy a társadalmi különbség megszüntetésére. Jézus nem volt forradalmár.

Jézus dicsérete a jelen példabeszéd hűtlen intézőjének nem az erkölcstelen cselekedetére, csalására vonatkozik. A dicséretet azért kapja a hűtlen intéző, mert határozottan tudott dönteni és cselekedni a végórában. Ezt világítja meg a következő mondata: "Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál." a keresztényeknek hasonló határozottsággal kell cselekedniük, mint a hűtlen intézőnek, mert nekik nem állásuk forog kockán, hanem üdvösségük.

Érdemes megszemlélni azt, hogy az emberek profán, pusztán evilági célokért hogyan tudnak küzdeni és hajtani, micsoda kitartással és határozottsággal, mindent föltéve egy lapra.

Például a sportolók. Aki egy kicsit is versenyszerűen űz, vagy űzött egy sportot az tudja, hogy meg kell dolgozni az eredményért, a győzelemért. Gondoljátok el, hogy egy-egy olimpiai aranyérem mögött mennyi kemény munka, edzés, nélkülözés van. Vagy például egy sikeres üzletember mekkora kitartással, hány meg hány átmeneti kudarc után jut fel a csúcsra. És még sorolhatnám tovább az életből vett példákat, de biztos ti is ismertek környezetetekben olyan embereket, akik hallatlan kitartással küzdenek valami evilági célért.

Az állhatatos cselekvésben és nem a tettekben kell követnünk a "világ fiait". Tehát nem abban amit tesznek, hanem ahogy teszik. Mert ők hervadó koszorúért küzdenek, mi ellenben a hervadhatatlanért, az örök üdvösségért küzdjünk hasonló kitartással.

"Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba." Ez a jézusi mondás nem azt jelenti, hogy a pénzt kell gyűjteni, hanem azt, hogy azzal - a pénzzel, a vagyonnal - segíteni kell másokat, hogy amikor meghalunk, amikor végleg le kell mondani a hamis mammonról, akkor befogadjanak azok az örök hajlékba, akikkel jót tettünk. Mert végső soron Jézus fogad be minket, mert ő azonosította magát minden rászoruló emberrel: "Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek."

"Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, akkor ki bízza rátok az igazi értékeket?" Ha a hamis mammonban, a kicsiben, a rászoruló embertársaink megsegítésében nem voltatok hűek, akkor ki bízza rátok az igazi értékeket, az örök üdvösséget?

S végül a két úrról szóló mondattal zárul a mai evangélium: "Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

Talán unalomig hangoztatott szentírási rész ez, de azt hiszem, hogy az elmondottak alapján nyilvánvaló: aki a pénznek él, annak életében nem marad hely Isten számára. Aki pedig Istennek él, az nem állhat szóba a másik úrral, a mammonnal, mert akkor már nem is Istennek él.

Ámen.

Gondolatébresztő képek:


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség