Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Húsvéti idő, 7. hét Hétfő

ApCsel 19, 1-8 Megkaptátok a Szentlelket, amikor hívők lettetek?
Jn 16, 29-33 Bízzatok, én legyőztem a világot!

János evangélista Jézus utolsó vacsoráját a főpapi imával fejezi be. Itt az első részét halljuk. Jézus abból indul ki, hogy eljött az órája amelyet annyiszor emlegetett. Ebben az imában össze van foglalva messiási küldetése. Igazolnia kell, hogy szereti az Atyát, engedelmeskedik neki, és szereti az embereket akiknek megváltójuk lett. Az Atyától kéri, hogy dicsőítse meg őt embersége szerint is, hiszen földi fáradozása az Atya megdicsőítését szolgálta. Azután az Atya irgalmába ajánlja apostolait, akik elfogadták tanítását. A főpapi ima azt is megvilágítja, hogy a hívő ember békességben elszámolhat élete végén az irgalmas Atya előtt. (Adoremusz 2005)
Az utolsó vacsora beszédei megvilágítják Jézus kapcsolatát az Atyával és a Szentlélekkel. Ezért az apostolokban feldereng valami az ő mennyi származásáról, amit még csak így fejeznek ki: Istentől jöttél és mindent tudsz. Jézus viszont arra figyelmezteti őket hogy hitüknek még nehézségek árán kell megedződnie. Olyan megpróbáltatásban lesz részük, amelyben nem tudnak helyt állni a maguk erejéből. A hit teljességét majd akkor nyerik el, ha visszagondolnak arra hogy Jézust az Atya nem hagyta el akkor sem, amikor látszólag egész műve megsemmisült. Isten akkor mutatta magát igazán Atyának, amikor Jézust feltámasztotta a halálból. (Adoremusz 2005)

forrás: magvető lista 2003

Június hónapot hagyományosan Jézus szíves szeretetére figyelve, Jézus
Szentséges Szívének szentelve szoktuk átélni. Mélységes vallomását halljuk a mai evangéliumban: "Én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldöztetést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot." A Budai Ciszterci Szent Imre templom ajtaján ennek a krisztusi tanúságtételnek az utolsó bíztató szakaszát találjuk sziklaszilárd feliratként. Az elmúlt évtizedekben sokan merítettek erőt a felirat igéretéből, igazságából. Számos fiatal pár indult el ezen az ajtón át jövője, jövőnk felé.
Ilyen személyes átéléssel kínáljuk fel emlékezésre, mai napi elmélkedésre ezt a krisztusi próféciát.

Mivel ma, és ebben a hónapban Jézus legszemélyesebb megnyilatkozásaival, elsősorban Szent Lelkével találkozhatunk, hadd vessük fel annak lehetőségét is, hogy a hónap folyamán abban a tényben és szemléletben kerülhetünk közelebb Urunkhoz, amit a Szentatyának "Ecclesia de Eucharistia" c. körlevele elénk ad.  A körlevél veleje az Egyház communio tana, "az Eucharisztia építi az Egyházat, és az Egyház hozza létre az Eucharisztiát".   Ahogy a pápa mondja, annyira igaz az Eucharisztia és az Egyház közti legszorosabb kapcsolat, hogy "mindaz, amit a nicea-konstantinápolyi Hitvallásban az Egyházról vallunk, az eucharisztikus
misztériumra is érvényes. Hisszük ugyanis az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházat. Egy és katolikus az Eucharisztia is, Szent is, sőt a Legszentebb Szentség", ugyanakkor a Szentatya az Eucharisztia apostoli természetére irányítja figyelmünket. A fent jelzett Jézus iránti bizalom tehát nem csak biztatás, ígéret, hanem az Eucharisztián át tápláló valóságunk is. Így valóban Krisztusból élhetünk, szívünk Szíve ritmusára doboghat.

Brückner Ákos Előd O.Cist.


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség