Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Évközi idő, 2. hét Kedd

I. évben: Zsid 6,10-20

Mert  Isten  nem  igazságtalan,  hogy  megfeledkezzék  művetekről és a
szeretetről,  amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek
szolgáltatok  és  szolgáltok.  Azt  kívánjuk,  hogy közületek mindenki
ugyanazt  a  készséget  tanúsítsa  mindvégig,  míg  a  remény  be  nem
teljesedik,  s hogy ne legyetek restek, hanem azok követői, akik a hit
és  a  béketűrés  által  örökösei  az  ígéreteknek.  Mert amikor az Úr
Ábrahámnak  ígéretet  tett,  mivel  nála nem volt senki nagyobb, akire
esküdjék,   önmagára  esküdött:  ,,Bizony,  áldván  áldalak  téged  és
sokasítván   megsokasítalak.''  [Ter  22,16-17]  Az  pedig  türelmesen
várakozva  elnyerte  az ígéretet. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra
esküsznek,  és  minden  viszálykodásuk  vége  a megerősítő eskü. Ezért
Isten,  hogy  annál  inkább  megmutassa  az  ígéret  örököseinek terve
változatlanságát,  esküvel  kötelezte magát, hogy két megmásíthatatlan
dolog  által,  melyek  tekintetében  Isten nem hazudhat, igazán komoly
vigasztalásunk  legyen  nekünk,  akik  törekszünk az elénk tárt remény
elnyerésére.  Ez a mi lelkünk biztos és szilárd horgonya, amely elér a
kárpit belsejéig [Lev 16,2], ahová mint a mi elöljárónk, értünk lépett
be  Jézus,  aki Melkizedek rendje szerint főpap lett mindörökké [Zsolt
110,4].

Evangélium:
   Mk 2,23-28

Történt  ismét, hogy amikor szombaton a vetések közt járt, tanítványai
útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok azt mondták neki:
,,Nézd,  azt  csinálják  szombaton,  amit  nem  szabad.'' Ő így felelt
nekik:  ,,Sohasem  olvastátok,  mit  cselekedett Dávid [1 Sám 21,2-7],
amikor szükséget szenvedett, és éhezett ő, és akik vele voltak? Hogyan
ment  be  az  Isten  házába  Abjatár főpap idejében, és evett a kitett
kenyerekből,  amelyeket nem szabad másnak megenni, csak a papoknak, és adott  azoknak  is,  akik vele voltak?'' Aztán hozzátette: ,,A szombat
lett  az emberért, és nem az ember a szombatért. Ezért az Emberfia ura
a szombatnak is.''

Elmélkedés: (2007) 

Az ember engedelmeskedik a törvényeknek és előírásoknak, legalábbis akkor, ha belátja  azok értelmes  voltát vagy  azok valamilyen  módon a  hasznára vannak. A  szombati nyugalomra  vonatkozó ószövetségi  törvény valóban  az ember érdekét  szolgálta, hiszen  a pihenőnap  beiktatása lehetővé  tette, hogy  az  ember  ne  legyen  a  munka  rabszolgája,  hanem  a   megélhetés biztosítása mellett jusson idő önmagára és az istentiszteletre is. A  heti egy pihenőnap  valóban  az ember  érdekét  szolgálta mindaddig,  amíg  nem kapcsolódott hozzá túl sok előírás.
   Jézus arról  tesz  tanúságot,  hogy  a  szombati  napra  vonatkozó  emberi
törvények felett áll, hiszen ő Isten.  Ez azonban nyilvánvalóan csak az  ő
személyére  vonatkozik.  A   tanítványok  parancsszegésével   kapcsolatban
ugyanakkor rávilágít a szombati törvények eredeti értelmére, vagyis  arra,
hogy ezek az embert szolgálják.
A vasárnapi munkaszünet és  a szentmisén való részvétel  a mi javunkat  és
lelki feltöltődésünket szolgálja.
(Horváth István Sándor)

   Imádság:

Légy áldott, Teremtőm és Uram! Ne vedd rossz néven, ha úgy szólok  hozzád, mint sebesült az orvoshoz, mint szenvedő ahhoz, aki meg tudja vigasztalni, mint szegény a minden jóval bővelkedő gazdaghoz.
A sebesült ezt  mondja: Ó, orvos,  ne vess meg  engem, sebesültet,  hiszen
testvérem vagy! És te, aki a  legjobb vigasztaló vagy, ne vess meg,  mivel
aggodalomban vagyok,  hanem  adj  nekem  szívedben  pihenőt,  és  add  meg érzékeimnek vigasztalásodat! A szegény  ezt  mondja:  Ó, te,  aki  gazdag  vagy, s  nincs  semmire  sem szükséged,  nézz  rám,  aki  elgyöngültem  az  éhségtől;  fordítsd   felém tekinteted, mert ruhátlan vagyok, adj nekem ruhát, hogy fölmelegedjek!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség