Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Karácsonyi idő, B év, Vízkereszt, Urunk megjelenése

Iz 60, 1-6
Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod.
Ef 3, 2-3a.5-6
Krisztusban a pogányok is társörökösök. 
Mt 2, 1-12
Láttuk csillagát, és eljöttünk. 

Az epifania görög eredetű szó, Ἐπιφάνεια jelentése jelenés (a φάινω „megjelenni, feltűnni” igéből). Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek vagy más néven Háromkirályok (Gáspár, Menyhért és Boldizsár) (Mt 2,1-12); látogatását a gyermek Jézusnál (innen a "háromkirályok" elnevezés), Jézus gyermekkorát a Jordánban történt megkeresztelkedéséig (innen a "vízkereszt" elnevezés) (Mt 3,13–17; Lk 3,22; Jn 2,1–11), valamint az általa véghezvitt első csodát a kánai menyegzőn. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a templomokban vizet szentelnek, s ebből a hívek hazavihetnek valamennyit. Régebben otthon a szenteltvízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy magukra locsolták, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás legyen a házon. 

Az olaszországi hagyomány szerint Befana, az öreg jóboszorkány ezen a napon a jó gyerekeknek ajándékot hoz. Egyes országokban (különösen Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és a latin-amerikai országokban süteményeket sütnek, amelyek közül egyben ajándékot rejtenek el. Az lesz a nap királya, aki az ajándékot megtalálja. Latin-Amerikában a gyerekek gyakran ezen a napon (Día de los Tres Magos) kapják az ajándékot karácsony helyett.

Az evangéliumi történet az mutatja be, hogy a Megváltó nem csak a zsidóké, hanem az egész emberiségé. Valódi epifániáról van tehát szó: az Istenség felismerhetővé és megragadhatóvá válik Jézus Krisztusban. A mágusok imádásában a Megváltó ténylegesen az emberiség színpadára lép. 

Dr. Benyik György 2009

Vízkereszt
Ef 3,2-6
Isten titka

„2Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. 3Kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, mint föntebb röviden megírtam. 4Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy betekintettem Krisztus titkába, 5amelyről korábban nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. 6Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és részesei az ígéretnek, az evangélium révén.”

Szent Pál Isten titkának leírására a görög „misztérium” szót használja. Az evangéliumokban csak egyszer szerepel ez a szó (Mk 4,11) és ott az Isten országa titkáról van szó, amelybe a tanítványi kör be van avatva, de a kívülállók nem. Pál a görögök között igehirdetése kapcsán igen gyakran találkozott ezzel a szóval a széles körben elterjedt misztérium vallások, az eleuszi misztériumok, a Kübele, a Dionüsziosz és a Mitrász kultusz közismert vallási szövegei és tanításai kapcsán. Pál szóhasználatában azonban ez a szó Isten titkos bölcsessége (1Kor 2,7) a megfeszített és feltámadt Krisztus művére vonatkozik. Maga is tapasztalta, hogy ezt a titkot, mint értékes újdonságot a világ nem képes felfogni, csak azok, akik képesek megérteni az általa hirdetett kinyilatkoztatást. Pál úgy értelmezi a saját küldetését, hogy éppen ezt a misztériumot, titkot kell igehirdetésével feltárni, és hallgatói az ő igehirdetése által és Isten kegyelmével képesek megérteni ezt a titkot.
A megértés minden esetben megvilágosodás szerű folyamat, mely azonos értékűvé tesz az egyházban zsidót és pogányt egyaránt. Olyan vallási élményről van szó, amelyet Pál is átélt és ennek átélésére segíti a híveket is. Pált ez a vallási élmény egyenrangú apostollá teszi a többi apostollal, akik „testileg” is ismerték Jézust nyilvános működése kapcsán. Emiatt Pál leveleiben az evangéliumi igehirdetést soha nem ismétli el, mert annak ő nem volt tanúja, hanem az evangéliumi igehirdetés teológiai összefoglalóját adja. Pál nagyon tudja, hogy a megfeszített Krisztus  titkának hirdetése a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság, de azoknak, akik hisznek Isten bölcsessége (1Kor1, 23sköv). Azok a természetes embereknek (Pálnál pszichikusok), akik csak saját természetes erejükben bíznak, ez a titok érthetetlen. Csak a lelki emberek (Pálnál Pneumatikosz) számára érthető, akiket megtanít erre a lélek (1Kor 2,15).
Kétségtelen, hogy nagy lelki változáson kell keresztülmenni valakinek ahhoz, hogy Jézus keresztjét szépnek lássa, és Krisztus megváltását értelmes dolognak fogja fel. Pál nem úgy fogja fel saját vallási élményét, mint amely őt rendkívülivé teszi, hanem úgy értelmezi, hogy ez a vallási felismerés rója rá az igehirdetés feladatát, vagyis neki ezt az élményt tovább kell adnia. Pál Krisztus megértése, nem fogalmi jellegű és időben kivetíthető megértési folyamat. Pál Krisztus megértése egyetlen élményből származik, melyet egy életen keresztül magyaráz és hihetetlen aktivitása is ebből az élményből táplálkozik. Ezért Pál gondolkodását és teológiáját nehezen értik meg azok, akik minden ilyen jellegű vallási élményt nélkülöznek. A világ és az egyén élete ilyen megvilágosodási élmény után egészen másként néz ki, mint annak előtte.
A vallási megvilágosodás, nem a vallási turizmus terméke. Amikor ellátogatunk a szent helyekre, akkor nem feltétlenül találkozunk azokkal a lelki élményekkel és azzal a megvilágosodással, amelyet a vallási élet nagyjai átéltek. Csak helyeket látunk és nem azt, amely azon a helyen történt Isten és ember között. A vallási szövegek puszta olvasása vallási élmény nélkül, szintén érthetetlen gondolkodásba vezet be bennünket és nem feltétlenül eredményez vallási élményt. A szellem és a személyiség fejlődésnek számos állomása van, akadnak akik számára a kínai zene élvezhetetlen és monoton, főleg ha nem ismerik a hozzá tartozó kultúrát és filozófiát. Van, akik számára Beethoven szimfóniák is élvezhetetlenek, mert ő csak a rock zenét tudja élvezni, erős ritmusával és felkavaró élményével. Ahhoz, hogy ezt élvezni tudjuk lelkünknek egy bizonyos fejlődésen kell átmenni, ez a fejlődés lehet esztétikai és lehet etikai és lehet vallási. Mivel ez elég bonyolult folyamat, nehéz megmondani, hogy kinél, mikor, és minek a hatására nyílik meg a lélek az Isten kinyilatkoztatása számára. Annyi biztos, hogy szükséges az életnek egy átfogó szemlélete ennek a vallási élménynek a megértéséhez. Van, aki egy életen keresztül eljátszik apró újdonságokkal, anélkül, hogy átfogó szemléletet alakítana ki. Van aki képtelen saját életének és tevékenységének folyamatos összerendezésére. Van, aki soha nem tud elvonatkoztatni a saját életétől és a saját érdekeitől. Mindezek számára Isten kinyilatkoztatása nehezen lesz érthető.
Pálnak volt egy nagy megvilágosodási élménye és ez megváltoztatta nem csak a gondolkodását, hanem tevékenységét és egész viszony rendszerét. Amikor ő igehirdetést végzett, soha sem valami elvont tanítást akart átadni, hanem ebben a vallási élményben akarta részesíteni hallgatóságát. Ez a vallási élmény tette naggyá az ősegyházat, e-nélkül az egyházi élet csak monoton tevékenység lesz. Csak Isten titkába való betekintés teszi élővé a vallásosságot.

Fülöp Ákos 2009

Elindultak, mert az Isten hívta őket, és az Ő szava mindennél erősebb.
Vízkereszt ünnepének evangéliuma a napkeleti bölcsek látogatását tárja elénk. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk hogy hódoljunk előtte.
Karácsony ünnepe megállási lehetőség, mintegy befutás a kikötőbe, hogy után újra induljunk. A napkeleti bölcsek útra indulása segít, hogy bátran vágjunk neki az útnak, amelyen Isten hív és vezet bennünket. Vajon kinek az autója hasznosabb? Aki őrizgeti a garázsban, szép tiszta és fényes marad, vagy az, amelyik járja az utakat, porosodik, sérüléseket szed össze, de mégis tulajdonosát viszi, segíti. Az a kút, amelyiket bár kiásták, sosem vettek belőle vizet, elveszti vízhozamát.
Az ünnep fontos része életünknek. Fontos, hogy rátaláljunk királyunkra, hogy meglássuk azt a csillagot, amely a jó úton vezet bennünket. De mindez csak akkor igazán értékes, ha útra indít, ha elindulunk, mert az Isten hívását tapasztaljuk meg.
Ha Karácsony ünnepe az érkezés, akkor Vízkereszt ünnepe az indulás. Hálát adtunk az elmúlt évért, és új lendülettel szeretnénk nekivágni az új évnek.
Mi is a feladatom? Miben számítanak rám? Kinek kell csillaga lennem, hogy elvezessem a Megváltóhoz?
Az útra kelés bizalmat feltételez. Bizalommal folytatom utamat, bizalommal keresem, hogy mit vár tőlem most, jelen helyzetemben Isten.
Szavaink és tetteink, keresztény életünk eszköz Isten kezében arra, hogy megmutatkozzék, hogy láthatóvá váljon kegyelme, szeretete.
A napkeleti bölcsek bizalmával induljunk tovább közös utunkon, legyünk tanúi Krisztus megváltó művének, legyünk vezérlő csillagai embertársainknak!
     Fülöp Ákos plébános

Dr. Benyik György 2006

Urunk megjelenése (Vízkereszt)
Mt 2,1-12
„Bölcsek jöttek napkeletről”

A történet a gyermek Jézus szokatlan látogatóival kezdődik, folytatódik a látogatók keltette zűrzavarral, Heródes királyságában. A zűrzavart politikai manipuláció követi Heródes részéről, ebben a légkörben, de a keltett zűrzavarról mintsem tudva a bölcsek, vagy mágusok, megérkeznek a gyermek Jézus jászolához és ott elhelyezik szimbolikus ajándékaikat, majd isteni figyelmeztetés kapva titokban távoznak.
A történet számos szimbolikus elemet tartalmaz és végig két szinten zajlik az események sora. Az egyik a közvetlen politikai szint, idegen diplomáciai nagyságok ismeretlen „királyt” jönnek látogatni, ez megrettenti az aktuális uralkodót, Heródest. A másik szint az isteni világ szintje, amelyből beszédes jelet kapnak a mágusok az általuk felfedezett üstökös által, majd pedig a döntő pillanatban tisztázatlan körülmények között közvetlen isteni eligazítást kapnak, hogyan is távozzanak a látgatásukkal keltett politikai zűrzavarból.
Érdemes a szereplők lelki világát elemezni ebben a történetben. Augustinus megjegyzi, „Amennyire a mágusok vágyakoztak a Megváltóra, éppúgy félt tőle Heródes”. A mágusok és Heródes ellentétes nézőpontból szemlélik Jézus születését, és vélekednek jövendő hatalmáról. Az idegen mágusok Messiás királyt látnak benne, akiről még nem tudják, hogy miként, de Isten hatalmát remélik megszilárdítani. Heródes pedig egyszerűen riválist lát benne, egy veszélyes ellenséget, aki főleg azért veszélyes, mert a messiási hírben született gyermeket az emberek szeretik, őt viszont nem, tőle csak félnek.
Az utólagos történeti kutatások igazolták a látogatás keltette félelem egyik tragikus következményét a betlehemi gyermek gyilkosságot. Ennek ellenére gyanítom nem ennek a szomorú eseménynek a megörökítése céljából került a történet Máté evangélium elejére. Inkább azt tapasztalhatták az ősegyházban, hogy Jézussal és a Jézus köré szerveződő közösségekkel kapcsolatban a nagy politika állásfoglalása mintha kísértetiesen ismételné a heródesi modellt. Fél attól, hogy a messiást váró tömegek olyan vallási vezetőbe bízzanak meg, aki nem az aktuális politika logikája szerint gondolkodik. A vallás motiváló ereje egészen más, mint a politikai motiváció. A vallási hatalom célja egészem más, mint a politikai hatalom célja. Most itt megjelent egy alternatív hatalom, amely más, mint a politikai.
A szakrális igazolásukat veszített társadalomban a vallást szeretik a magánélet szférájába száműzni és félnek attól, ha egy vallási közösség és azok vezetői nagy társadalmi megtiszteltetést kapnak. Chrisostomos egyházatya megállapítja „Minél nagyobb ugyanis a hatalom, annál nagyobb félelemnek van alávetve. Miként a fa felső ágai akkor is mozognak, ha csak gyengéd fuvallat mozgatja őket, hasonlóképpen zavarja a magas állásban lévő embereket a könnyed ki hír is. Ezzel szemben az alacsony sorsú emberek olyanok, mintha völgyben lennének, és rendszerint nyugalom veszi körül őket.” A politikai hatalomnak a fenti hasonlat jól írja le a természetét, és jól szemlélteti a politikusok lelkét is.
Ezzel szemben a mágusok viselkedése egészen más, ők a hívő pogányok, később pedig az állandóan úton lévő egyház tagjainak megtestesítői. Csak egy dolog érdekli őket, hogy megtalálják a Messiást és hódoljanak neki. Végre olyan valakit akarnak tisztelni, aki hatalmával az élet minőségét jobbá teszi. Az igazán kereső híveket is ez érdekli, megtalálni az Istent és hódolni előtte.
Mióta az egyház is szervezet, benne is keverednek a hívő elemek és a hatalmi elemek. Van, aki Isten hatalmának megjelenését várja, van, aki a saját pozícióját akarja erősíteni benne. Attól függ, hogy az életünkben átéltünk-e már egy isteni látogatást, mint Pascal egy tüzes éjszakát, vagy csak élünk benne, megfertőzve a politikus hatalmi koncepcióival.
B. Gy.
 

Kiss Ulrich SJ 2006

2006. JANUÁR 08. VÍZKERESZT B ÉV

Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyerek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem

A csillagot nem lehetett összetéveszteni sem leszálló repülővel, sem katonai helikopterrel, sem szállodai neonfelirattal. S ahol megállapodott, ott egy több mint szerény hajlék állott, s nem három csillagos, hanem csak egy, de ezért az egyért a bölcsek bejárták a fél világot. S leborultak egy gyerek előtt!

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagét napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hivatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyerek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte! Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Mt 2,1-12

Máté nem mondja el nekünk, mi történt később az ajándékokkal. Elárverezték, mint Mádl Dalma? Sokkal valószínűbb, hogy az egyiptomi menekülttáborban a nyomor arra késztette őket, hogy elkótyavetéljék az ingóságokat, persze messze „piaci” ára alatt. Minden esetre nem kerültek múzeumba, még az ereklyevadász középkorban sem. S persze a titokzatos látogatók további sorsáról is legfeljebb egy új Dan Brown regény közöl majd „hiteles” regéket. Annál biztosabb a csillag története: bármikor kiszámítható az esemény, mert a csillagok történetét messze a történelem előtti időkig rekonstruálhatjuk. Kr. E. 7-et írunk, november 12-ét, amikor mindez történt. Aznap a Jupiter olyan fényesen ragyogott, hogy már az esti szürkületben láthatóvá vált. * IDE BESZÚRNI: http://www.communio.hu/ppek/k63.htm

Elgondolkodom, hogy a mai „fényszennyezés” következtében valószínűleg nem látnánk semmit. Igaz, Betlehem ma is pici község, az egét nem borítja neonfény, hogy elhomályosítsa Isten üzenetét. S a karácsonyi girlandokról akkoriban a helyi polgármester éppúgy nem álmodott, mint ahogy Heródes legfőbb gondja sem a túrizmus fellendítése volt. A csillagot nem lehetett összetéveszteni sem leszálló repülővel, sem katona helikopterrel, sem szállodai neonfelirattal. Ahol megállapodott, ott egy több mint szerény hajlék állott, s nem három csillagos volt, hanem csak egy csillagos, de ezért az egyért a bölcsek bejárták a fél világot. S leborultak egy gyerek előtt! Olyan időszerűtlen mindez! Vagy mégsem? Az álnok középzsarnokok, mint Heródes, a mindenkori heródesek, ma is reménytelenül túlértékelik hatalmuk súlyát, mint Szaddám Huszein, és meglepődnek, amikor a globális hatalom megleckézteti őket, és megmutatja nekik, ki itt a hatalom valós birtokosa. Egy szép napon azonban a globális hatalom is meg kell, hogy tanulja, hogy egy turisták által is elkerül sárfészekben is születhet igazi , egyetemes, globális, király. Születhet? Megszületett! Ha rádöbbenek, majd Heródessel együtt fognak remegni.

Kiss Ulrich SJ

ELMÉLKEDÉS

Forrás: http://www.katolikus.hu

Jézus, a Messiás. (Mt 2,1-12)

a) Az evangélium elbeszélése itt is Jézust úgy mutatja be, mint a Dávid családjából származó Messiást. Betlehemben kell születnie, ahogyan ezt a próféták megjövendölték. A napkeleti bölcsek érdeklődése arról, hogy hol kell születnie a zsidók királyának, alkalmat ad a főpapoknak és írástudóknak arra, hogy ószövetségi próféták jövendöléseit idézzék, amelyek szerint a Messiásnak Betlehemben kell születnie. Mikeás erről így jövendöl: "De te, Efrata Betlehemje, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, mégis belőled származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója." (Mik 5,1) A napkeleti bölcseknek is ezt a jövendölést idézik az írástudók. Betlehem volt Dávid őseinek városa, ott kenték fel Izrael királyává. (1Sám 16,13) Ezért is nagyon megfelelő volt, hogy Dávid fia, a Messiás ott szülessen és ott részesüljön királynak kijáró hódolatban. A napkeleti bölcsek megjelenése Betlehemben, leborulásuk a kis Jézus előtt a nyilvánosság előtt hirdetik a nagy eseményt, megszületett a Messiás. Ez a kicsiny gyermek itt, a városszéli barlangban, akit ilyen szegénység vesz körül, Dávid családjából származó király, akinek országa örökké fennmarad. Benne teljesedik be a próféták jövendölése, a nép várakozása.

b) Amikor Máté beszámol arról, hogy csillag vezeti a napkeleti bölcseket Jézus születési helyére, Bálám történetére is emlékezhetett (Számok 24,17), ahol Izrael vezérének nagyságát egy csillaghoz hasonlította. Ez a távoli jövő Messiásának előképe, akinek minden nép alája lesz vetve. Most a napkeleti bölcsek számára ezt a természeti jelenséget a Szentírás magyarázza meg világosan. Ebben ismerhetjük fel Máté másik szándékát, amely apologetikus jellegű. A pogányok, akik számára nem álltak rendelkezésre a Szentírás szövegei és jövendölései, csak a természet tanúságai, amelyek sokkal gyengébbek, mégis nyitottak voltak az igazság felé és hittek Jézusban. A választott nép fiai pedig, akik századokon keresztül táplálkoztak a Szentírás igazságaival és messiási jövendöléseivel, nem tudtak hinni Jézusban és nem fogadták el őt mint Messiást. Mi hogyan jutottunk el Jézushoz, az ő imádásához? Hálásan emlékezünk azokra, akik segítettek minket ebben. Elsősorban szüleinkre, nevelőinkre, lelkipásztorainkra, akiknek tanításából, jó példájából sok támogatást kaptunk hitünk kialakításában. Ez a hála azonban eszünkbe idézi felelősségünket is. Nekünk is feladatunk, hogy segítsünk másokon abban, hogy eljussanak Jézushoz a messiás királyhoz, üdvösségünk szerzőjéhez.


EGYÉB

forrás: Hankovszky Miklós

Krisztusban megjelent a láthatatlan Isten, és világosságának fényében az ember biztosan haladhat az üdvösség útján. Szabad-akarati közreműködésünkkel nekünk kell megindulnunk Feléje, és hivatásunk, hogy általunk mások is eljussanak Hozzá.

Krisztus Istenségét hirdeti a szentmise Kezdőéneke:

Megjelent a mi Urunk, Istenünk,
Ő a mi Királyunk,
Övé az erő és a hatalom.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak a tisztaszívűek láthatják meg Istent. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult szívünk alkalmassá tegyen bennünket a természetfölötti látásra.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Akiben beteljesedtek a jövendölések és ígéretek:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Akiben Isten kiárasztotta irgalmát az egész emberiségre:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a Benned hívőknek megadod, hogy meglássák Istent:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

AZ OLVASMÁNYHOZ (Iz 60, 1-6)
Izajás próféta a Megváltó világrajöttének külső eseményeit használja fel arra, hogy az eljövendő megdicsőülésről, a világ megújulása utáni messiási Ország minden népet és nemzetet magában foglaló boldogságáról írjon.

A SZENTLECKÉHEZ (Ef 3, 2-3a; 5-6)
Szent Pál apostol meghirdette Krisztus titkát. Ez a titok nem más, mint hogy a Második Isteni Személy azért lett testté, hogy minden embert meghívjon az üdvösségre. Így nemcsak a választott nép fiai, hanem mindannyian örökösei vagyunk Isten Országának.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 2, 1-12)
Az új Isten-népe nemcsak a választott nép fiaiból, hanem pogányokból is tevődik össze. Nem a származás, a körülmetélés sem döntő, egyedül csak a hit. A pogányok meghívását szemléletesen ábrázolja a napkeleti bölcsek érkezése. Az Írástudók tudták, hogy hol kell születnie a Megváltónak. A hívő bölcsek eljutottak Hozzá.

HITVALLÁS

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Istenünket, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára.

  1. Szent Fiad megjelenésének dicsősége ébresszen hitet az egész világon.
  2. Találjanak rá világosságodra Krisztus által azok, akik még nem ismernek Téged.
  3. Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igazi egyetértésre.
  4. A hit aranyával, az imádság tömjénfüstjével, és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon Előtted szent néped.
  5. Boldogságod fényét sugározd otthonainkra.

Mennyei Atyánk! Te elküldted Fiadat, hogy Általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és Egyházad minden népet egybegyűjtsön soha el nem múló országodba. Krisztus, a mi Urunk által.

forrás: magvető lista 2003

Nem csodálatos az Isten?

Az ellenséget is felvilágosítani akarja! Heródeshez "vezeti" a 
napkeleti bölcseket. A leghivatalosabb beszámolót kapja a helyről. Pontos értesítést az időről. De benne nem az igazság keresése, nem az Isten üzenetének felismerése létezik. Önzés, hatalom féltés, rivális látás, gyűlölet bontakozik ki. Még hazudni is kész, jöjjetek vissza, ha megtaláltátok, hogy én is elmenjek, imádjam. Íme az isteni ajánlat el nem fogadása, íme a nagy felkínált lehetőség elmulasztása.
Isten tervei azért megvalósulnak. A bölcsek isteni üzenetre e n g e d e l m e s k e d v e más úton térnek vissza hazájukba. Jézus megmenekül. Bár a betlehemi kicsiket megölik. A gyűlölet csak rombolni és ölni tud.
Szegény önző társadalmunk! Szegény önző sajátmagunk!

Gondolatébresztő képek:


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség