Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Karácsonyi idő, B év, Urunk megkeresztelkedése

Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele. Keresztelkedésével igent mond az Atya akaratára. Ezzel indul földi küldetése, nyilvános működése, hogy megmutassa Isten emberszerető jóságát.

Iz 42, 1-4.6-7
Íme a szolgám.
ApCsel 10, 34-38
Vele volt az Isten!
Mk 1, 7-11
Te vagy az én szeretett Fiam!

B év Urunk keresztsége 2015

      Urunk Jézus megkeresztelkedésnek ünnepén egy pillanatra csukjuk be szemünket. Képzeljük el, hogy mi is ott vagyunk Jordán partján, mert sok jót halottunk róla.

Milyen érdekes egy embert látunk: teveszőr ruhában, a sivatag csendjében él, János az ő neve. De talán tud valamit mondani nekünk ebben a romlott Római Birodalomban? Ha kicsit érdes is a hangja, ha kicsit prüszkölünk is, míg a Jordán folyó kanyarulatánál víz alá nyom bennünket, azért csak kibírjuk. Mert azt reméljük, hogy szabadulást hoz. És a szertartás után jöhet majd a Nagy, az Erős, az Igazi, aki megszabadít minket. Keresztelő János egy érdekes vizes szertartásban fejezi ki programját a Jordán folyó partján, lenyom a víz alá, majd megfulladunk. Megtisztulást, lepucolást, régi, önző énünk megfullasztását hirdeti, és azt mondja, hogy ez csak a kezdet.  Hagyjunk fel a régi bűnös élettel, és kezdjünk egy újat, tisztát. Vegyünk fel egy új ruhát. Ezután a Messiásról mesél: az Eljövendő, Igazi, az Erős, tűzbe, lobogó szellembe márt majd bennünket, és kivág, kiszór tűzre dob minden pelyvát, haszontalan gyomot, terméketlen fügefát. Lehet, hogy még a mi életünkben, és most kell tenni valamit érte. Nocsak, már itt is van. Átveszi a stafétabotot Jánostól. Most már keresztel, merít minket a tűz tavába. De mi ez? Hogyhogy engedi magát alányomni Jánostól a Jordánban? Beáll a bűnbánók sorába, vagy épp a sor végére? János meg némi szabadkozás után meg is mártja a vízben? De fura világ ez, a Mindenható feje tetejére állította volna ezt a világot? Utolsóvá kell lennie annak, aki első akar lenni és első akar maradni? Be kell sorolódnia annak, aki kiválóságra törekszik? Úgy látszik. Ez hallatszik az égből. Az ég ekkor meghasad, a mennyei szózat Őt nevezi kedvére tevő Fiának. Hát akkor nincs mese,  csakis erre lehet a jó irány. Álljunk be mi is a sorba, hajtsuk meg fejünket.

És eltelt kétezer esztendő. És ma is van romlott társadalom, ma is vannak korlátok, határok, gátak sorompók. Ma is van bűn terrorizmus. Kudarcok a világban, és kudarcok személyes életünkben. És vajon ki szabadíthat meg bennünket, ki tudja végre feltörni a gátakat, legyőzni a bűnt, erkölcstelenséget?

Ha történik egy nyugati országban, Párizsban egy terror támadás, mindenki kétségbe esik: majd 20 halott volt a héten. Megölni valakiket azért, mert nem a mi értékrendünk szerint gondolkodnak? Viszont Irakban, Szíriában, Afganisztánban naponta több ezer halott, de ők csak helybeli kis emberek, helybeli keresztények, vagy helybeli arabok. Róluk alig szól a híradás.

  Tudod, hogy ezt a francia szatirikus lapot, ahol a tragédia történt, katolikus egyházunk már 10-szer feljelentette az elmúlt időkben? Mert meggyalázta a katolikus hitet is: Jézus keresztjét  egy pisivel teli üvegben ábrázolta, a Szentatyát, mintha ostyát mutatna fel, de óvszer van a kezében. Jézust, amint szexszel az Atyával, és még sok más megbotránkoztató kép, cikk. Mindez a legfontosabb európai érték, a szabadság nevében.

Nem rendjén való, hogy bárki mások életére törhessen, de a szólásszabadság nevében az sem, hogy mások lelki életébe, szent dolgaiban gyalázkodjon.  Mégis miért lehet megtenni ilyesmit egy kereszténnyel, és általában miért nem egy mohamedánnal? Mohamed próféta úgy kezdi működést, hogy elfutott, ez Mohamed futása, és védekezett. Jézus pedig engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszthalálig. A követőnek a sorsa, nem lehet más, mint mesteréé. Mi nem elfutunk, nem fegyverrel harcolunk. Jézus példáját követjük. Meg akarunk szabadulni bűneinktől, gyengéinktől.

Nem teszik, nem tetszhet a mai világ sodródása egy korlátok, erkölcsi határok nélküli társadalom felé. De mi nem elfutunk a világból, nem akarjuk kiirtani a világot. Életünkkel János és Jézus példájára meg akarjuk szentelni, újjászületésre, megújulásra bírni a világot, ahol minden embernek helye van.

Most a keresztelkedésekor Jézus megtisztít bennünket az újjászületés vizében, lemos minden bűnt. Majd szent vérével a szeretet kiomló vérében megmos bennünket. Egybegyűjt bennünket, és kegyelmet, erőt ad.

Mit jelent számomra Jézus keresztsége? Az első két apostol János és András felteszi neki a kérdést: Mester, hol lakol? És egész éjszaka nála maradtak, beszélgetnek, majd nyomába szegődtek, de úgy, hogy már másnap hívják testvéreiket: Jakabot és Pétert. És elindul az újjászületés lassú folyamata: Újjászületés vízzel és Szentlélekkel, a kiengesztelődés útja a világgal. És az apostolok a keresztelkedést nem úgy hozzák el, mint egy régi sztorit, hanem, mint lelkükben ma is élő valóságot, mely megtanít az ellenség szeretetére. A fájdalmas kereszt útja egyben a föltámadás és új erkölcsi élet Krisztusban. Mindez igen nehéznek tűnik.

Hogyan tanítja szent Pál?

„Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.” (Róm 8,20-23) És Pál apostol hozzáfűzi, ne féljünk, mert segítségünkre siet a Lélek.

Lehet, hogy Márk evangéliumából hallott történet, a keresztelkedés oly távolinak, réginek tűnik. A mai világ pedig oly félelmetesnek.  Mégis a ránk hagyományozott szavakból, a szent cselekményből talán ma is megsejtettünk  valamit. Anélkül, hogy teljesen megértenénk ezt a világot, és nem is tudjuk erővel legyőzni, megváltoztatni.  De Jézus keresztsége és a mi keresztségünk a bennünket megváltoztató, a mi lelkünket megtisztító és megszentelő. A világ olyan, amilyen, az eredeti bűntől sebzett, de Isten csodálatos teremtménye, mert megáldotta és jónak látta és ezt a jóságot nem vonta vissza. A közeledésnek két oldala van. Ha a világ ma sem, jobb, és nem lesz jobb, mit tehetünk?  Hát akkor mi közeledjünk, mert  a mi hozzáállásunk alakíthat rajta. Megszentelődtünk és újjászülettünk a keresztség megtisztító fürdőjében erőt ad.

Prohászka püspök mondja:

„A Lélek jár közöttünk, amikor új világ készül körülöttünk. Új világ azért, mert új meglátásokban van részünk, és új érzések fakadnak lelkükben.”

         Uram, Jézus Krisztus! Te legyőzted a világot! Add, hogy hozzád szegődve mi is győzzünk. Vidd győzelemre az igazságot!  Segítsd egyházadat, népedet, nehogy a gőg fejünkbe szálljon, hogy mi már teljesen birtokoljuk az igazságot. Az igazság csak úgy győzhet általunk, ha szüntelenül keressük utadat. Segíts beállnunk a jó sorba, gondolatban újra és újra megtisztulás fürdőjébe. Uram, te nem azért áltál a keresztség sorába, hogy helyettünk cselekedjél, hanem, hogy általad Istenhez emelkedjünk. Nem kívülről, hanem belülről akarsz átalakítani bennünket. Jöjj, és segíts újjászületnünk. Ámen.

 

 

Horváth Zoltán plébános

Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánia

Újpesti Főplébánia

1041 Budapest, Szent István tér 21.

 

Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele. Keresztelkedésével igent mond az Atya akaratára. Ezzel indul földi küldetése, nyilvános működése, hogy megmutassa Isten emberszerető jóságát.

SZENTMISEKOMMENTÁR

Bertalan atya kommentára

A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE UTÁN: A mai szentmise lélekben a Jordán folyó partjára vezet bennünket. Keresztelő János a Megváltó közelségét hirdeti, és bűnbánatra szólítja hallgatóit. Mindazt, aki bűnbánatot tartott, a megtisztulás jeléül a Jordán folyóban megkeresztelte. Ezt kérte tőle a bűntelen Jézus is, aki magára véve mindnyájunk bűneit, fogadta János keresztségét.

ELSŐ KÖNYÖRGÉS UTÁN: Jézus megkeresztelkedése után elkezdte nyilvános működését. Tanította az embereket és csodatetteivel igazolta, hogy Ő az Isten Fia, a Megváltó. A róla szóló prófétai jövendölést és Pál apostol tanítását halljuk ma az igeliturgiában.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Jézus eljött, hogy a bűn szolgaságából kiszabadítson bennünket. Engesztelő áldozatul kereszthalálát mutatta be bűneink jóvátételére. Most az Isten jobbján ül, Ő az áldozat oltárainkon és Ő fogadta el egyéni áldozatainkat az Atyával és a Szentlélekkel együtt.

ÁLDOZÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Jézus kiszállt a Jordán vizéből és elindult teljesíteni a mennyei Atya akaratát. A szentmise az isteni kegyelem fürdőjébe merítette lelkünket. A természetfeletti ajándékkal megerősítve teljesítsük be napjainkban a mennyei Atya akaratát.


 

ELMÉLKEDÉS

Forrás: http://www.katolikus.hu

A nyilvános működés kezdete (Mk 1,7-11)

a) Az apostoli egyház hívei számára Jézus megkeresztelkedése két nehézséget is támasztott. Az egyik az volt, hogy ezzel Jézus látszólag alárendelt viszonyba került Jánossal szemben. A másik nehézség abban állt, hogy János keresztsége a bűnösöknek szólt, Jézus pedig bűntelen volt. Márk azonban nem siklott el az esemény elbeszélése fölött, mint a többi evangélista. Máté elbeszélésében Jézus odamegy Jánoshoz és kéri, keresztelje meg, azonban magáról az eseményről nem számol be. Lukács múlt időben számol be a keresztelésről. János pedig nem beszél Jézus megkeresztelkedéséről, csak János tanúságtételéről Jézus nagysága mellett. Márk elbeszéli Jézus megkeresztelkedését. Amikor feljött a vízből, akkor látja megnyílni az eget és a Lélek galamb képében rászáll, hallja az égi szózatot : Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.

b) Márk úgy beszéli el a megkeresztelést, hogy hangsúlyozza, ezzel az eseménnyel kezdődik meg Jézus nyilvános működése, aki Isten Fia és Megváltó, szenvedő szolgája Istennek. Egyedül ő közli a mennyei Atya szavait megszólító alakban: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem." Így azonban közvetlenül felismerhető a szöveg kapcsolata Izajás könyvének szövegével, amelyben Jahve szenvedő szolgájáról szól ugyancsak első személyben: "Íme az én szolgám, akiben kedvemet találom, ráadtam lelkemet, igazságot visz majd a nemzeteknek."(Iz 42,1) E szavak után úgy beszéli el kedvelt szolgájának tetteit, hogy közvetlenül felismerhetők ezekben a Messiás életére, tetteire vonatkozó jövendölések. "A megroppant nádszálat nem töri össze...a nép szövetségévé teszlek, a nemzetek világosságává, hogy megnyisd a vakok szemét, kihozd a börtönből a foglyokat....(Iz 42,3-6) A mennyei Atya szavai, amelyet Jézus hall, istenségét is kinyilvánítja. Ezért tekintjük Jézus megkeresztelkedését "epifániá-nak",(megjelenés, jelenlét), olyan eseménynek, amelyben Isten jelenléte, ha titokban is, de kinyilvánult az emberek között. Ezt követik majd a többi epifániák Jézus életében, amelyekben ugyanez valósul meg. MK


Forrás: Vasárnapi Kalauz - http://www.piar.hu/pazmany

 


Forrás: Ócsai József

Kedves Testvérek!

Az elmúlt hetekben a karácsonyi ünnepkörben ünnepeltük a megtestesülés titkát. Azt, hogy az Isten látható emberként közénk jött, fölvette az emberi természetet. A karácsonyi ünnepkör mintegy záróünnepeként, most az Egyház elénk állítja Jézus Krisztus megkeresztelkedésének jelenetét. Jézus Krisztus megkeresztelkedése már nem csupán egy kedves, édeskés történet, mint ahogy karácsony eseményeit kiszínezi az emberi képzelet, hanem fajsúlyos esemény, ami döntésre késztet bennünket: aki nincs Jézussal, az ellene van.

Keresztelő Szent János a leghitelesebb kutatások szerint valamikor 27 tájékán feltűnik a Jordán folyónál és rövid időn belül magára fordítja az egész zsidóság figyelmét. Jellemző ezekre az időkre, hogy a zsidóság a római elnyomás miatt kiéhezett valami természetfelettire, kiéhezett már a Messiás eljövetelére. Keresztelő János hirdeti a bűnbánat keresztségét. Ez a keresztség messze még nem a mi keresztelésünk, hanem csak annak halovány előképe.

A keresztségen és a bűnbánaton túl a hallgatóság fülét megüti valami különös üzenet: "Aki utánam jön hatalmasabb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!" János hallgatósága máris lázba jön: nem értik ugyan pontosan szavait, de annyit sejdítenek, hogy valami köze van a rég várt Messiáshoz.

Ekkor tűnik fel Jézus. Márk evangélista - kitől ma hallottuk a megkeresztelkedés jelenetét - valami drámai egyszerűséggel mondja el azt a nagy pillanatot, amikor feltűnik Jézus: ".eljött Jézus a galileai Názáretből és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban".

Minden bizonnyal Jézus már megkeresztelkedésével csalódást okozott a keresztelő János által felcsigázott tömegnek. A tömeg valami látványos, megsemmisítő erejű lenyűgöző jelenséget vár, hiszen elérkezett az évszázadok óta várva-várt pillanat: közöttünk a Messiás. Ehelyett a szürke tömegből kilép egy szürke ember a galileai Názáretből; ebből a félig zsidó, félig pogány vidékről, és ugyanúgy megkeresztelkedik, mint a többiek. Valószínű, hogy a tömeg legnagyobb része föl sem fogta, hogy Jézus nem ugyanolyan, mint ők. Legfeljebb azon lepődhettek meg, hogy valami jelenség - olyan mint egy galamb - leszáll rá, s valami hang hallatszik. De az is lehet hogy rosszul láttak, és a fülük csengett csak, s nem volt ott semmiféle jelenség és hang.

Valljuk meg, hogy az emberi gondolkodás az Istentől valahogy nem ezt várja. Ezt a már-már bosszantó egyszerűséget és hétköznapiságot zavarónak találja. Isten igazán jobban is megrendezhette volna a színrelépést. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy ha világunkban valami híres ember jelenik meg a köznép előtt, akkor mindig valami látványos felhajtás kíséri megjelenését. A fiataloknak bizonyára ismerős a kép, mikor egy rock koncerten színre lép az énekes, vagy az együttes: hangok, színek kavalkádja teszi izgalmasabbá az egészet.

Istenben nem volt efféle fantázia? Isten, aki mindenható, nem tudott volna egy kis "kozmikus show"-t csapni akkor, mikor Fia a színre lép? Nem hatásosabb lett volna így az egész működése Jézusnak?

Bármennyire is zavaró nekünk, de Isten egyáltalán nem kedveli az efféle látványosságokat. Jézus úgy jelenik meg, ahogyan Izajás próféta megjövendölte: "Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki."

Ez az egyszerű galileai ember, aki az Isten Fia, ugyanúgy megkeresztelkedik, mint más. Ugyan miért keresztelkedik meg a bűnbánat keresztségével, hiszen nincs bűne? Bűne ugyan nincs, de épp azért jött hogy elvegye a világ bűneit, hogy magára vállalja a bűneinkért járó büntetést. S amikor megmerül a Jordán folyóban, abban vízben merül meg, ami képletesen szólva, az előtte megkeresztelkedett emberek bűneitől szennyes. Megkeresztelkedik ebben a bűnöktől szennyes lében, hogy magára vegye bűneinket.

Az Atyaisten pedig szolidan, csendesen igazolja őt: a Szentlélek leszáll rá mint valami galamb, s szózat hallatszik az égből: "Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik". Aki vak és süket erre a jelenségre, az valóban az képzelheti, hogy biztos rosszul látott, és csengett a füle. De aki nyitott az Isten szavára, az ebben a kijelentésben rátalálhat a az izajási jövendölés beteljesedésére: "Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek."

Lelki szemeid mit látnak most, kedves testvérem, az evangéliumi történet hallatára? Egy sokszor, sokat ismételt történetet csak, amit már kívülről tudsz, vagy van hited meglátni, abban az egyszerű názaretiben az Isten Fiát. Azt, akinek emberi természetéből, most egy villanás erejéig megnyilvánul az, hogy ő nem egy ember a sok közül, hanem ő az istenember.

Hiányoltuk Jézus körül az isteni ragyogást, a "kozmikus show"-t, amit megérdemlt volna fellépésével. De ha Jézus egy kozmikus show közepette lép a színre, akkor is minden ember megváltója lett volna? Nem éreznénk-e úgy a kozmikus ragyogásban, hogy ez a Jézus - akármennyire is legyen ember - valahogy távol van tőlünk. Ő a ragyogás és a gazdagok Istene, nem pedig a az emberiség többségét mindig is kitevő egyszerű, szegény és elnyomott embereké. Ha ragyogva jelenik meg Jézus, akkor hogyan töltötte volna be azt a küldetését, melyről Izajás beszélt: "Általad kötök szövetséget népemmel és adok világot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek."

Ez az isteni szeretet megnyilvánulása: Jézus Krisztusban az Isten Fia, a Megváltó úgy jött el közénk, hogy minden ember, szegény és gazdag, uralkodó és elnyomott, híres és hétköznapi ember közel érezhesse magához. Itt van hát köztünk Krisztus az évszázadok ígérete hús-vér emberként. Belép közénk a bűnösök közé, egy lesz közülünk, mikor megkeresztelkedik. Ebben az egyszerű emberben meg kell látnunk azt, akinek "tanítására várnak a nemzetek". Ha valóban meg akarod őt ismerni és tanítását, ami biztosítja számodra az emberhez méltó életet és boldogságot, akkor kérd az Isten kegyelmét, hogy megkaphasd a hit adományát.

Ámen.

 

forrás: magvető lista 2003

Amikor megkereszteltek bennünket, mi is - mint Jézus - "fölemelkedtünk" a vízb?l.
Ám ez a víz, amelyben mi megkeresztelkedtünk egészen más víz, mint akár az,
amelyet tisztálkodásra használunk, akár az, amelyet szomjunk oltására. Mert ez a víz
egyszerre mind a kett?t megvalósítja bennünk: megtisztít a b?n szennyét?l, tisztára
mos, hogy Mennyei Atyánk nekünk is mondhassa: 'te vagy az én szeretett fiam', és
ugyanakkor azt a szomjat oltja bennünk, amely akkor keletkezett lelkünkben, amikor
elhagytuk az atyai Házat; oltja a kegyelem utáni sóvárgásunkat, szomjunkat, hiszen a
keresztségben Isten gyermekeivé válva újjászülettünk vízb?l és Szentlélekb?l.
Amikor tehát belépve/kilépve Isten Házába, bemártjuk ujjunkat a szentelt vízbe,
egyszerre mindkett?re: a tisztaságra és a kegyelem forrására is gondolunk. Ne
feledkezzünk meg ezért sohasem arról, hogy a szentelt víz a b?nbánat és az isteni
kegyelem szimbóluma és részben megvalósítója is.
- km -

Gondolatébresztő képek:


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség