Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szent Cecília szűz és vértanú
Ünnepe: november 22

Ez a kép az evangélium egyik legvonzóbb jelenetét állítja elénk. Megvilágítja a módot, ahogyan Jézus ítélkezik az emberekről, és bizonyára ezt a módot fogja alkalmazni a végítéleten is. Meglátja a szegény özvegy ajándékát, amelyet az csak félve és szégyenkezve dobott a perselybe. De egész szívvel, igazi hódolattal adta, ezért az értékesebb a gazdagok nagy adományánál. Ebből kiolvasható, hogy Isten az őszinte szándékot és az igazi hódolatot értékeli bennünk. Az üdvösséget mindenkinek a maga állapota és képességei szerint kell kiérdemelnie. A kegyelmet feladataink és lehetőségeink szerint kapjuk, és nekünk kell azt felhasználnunk. (Adoremusz 2004)

Cecília Krisztus szeretetéért áldozta életét. Szeretnénk mi is odaadni életünket Krisztus szolgálatára, arra a tanúságtételre, amely Isten szeretetét megmutatja a világban.

A Ceciliusok előkelő családjából származott. Szüzességi fogadalmat tett, és jegyesét, Valerianust isteni segítséggel nemcsak megtérítette, hanem hasonló életre vezette. Ugyancsak jegyesének testvérét, Tiburtiust, és az elfogatásukra küldött Maximust is Krisztus szeretetére és hitére vezette. Miután a három vértanúságot szenvedett, Cecilia a Praetextatus katakombában temettette el őket. Almachius prefektus a szegényeket gyámolító és hitükben megerősítő Ceciliát külön kínzás alá vetette.

Sok gyötrelemnek vetették alá, míg végül kard általi halálra ítélték. A hóhér nem tudta lefejezni, bár háromszor csapott az elítéltre. Cecilia a hagyomány szerint még három napig élt, és I. Orbán pápa megerősítette a szentségekkel halála előtt. 230 körül halt meg Alexander Severus császár idejében, és a Kallixtus katakombában lévő családi sírboltban temették el. I. Pascal pápa 321-ben a Cecilia trasteverei háza fölé emelt templomba vitette át az épen maradt holttestet, amelyet 1599-ben ugyancsak épen találtak meg olyan helyzetben, mintha csak éppen akkor lehelte volna ki lelkét.

A vértanú nagyszerű kegyelmi ajándékát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:

Örvendjünk, vigadjunk,
mert a Mindenség Ura
szent és dicsőséges szüzet
tüntetett ki szeretetével.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A szent vértanúk jobban szerették Jézust, mint a földi életet. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy felszított szeretettel vegyünk részt a szentmise áldozatban.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki megtörted az eredeti bűn átkos hatását:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki életedet adtad értünk:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki példát adtál nekünk, hogy nyomodba lépjünk:
Uram, irgalmazz!

AZ OLVASMÁNYHOZ (Lev 19, 1-2; 17-18)
Miután Isten szövetséget kötött a választott néppel, Mózes kihirdette az Úr Törvényét, rendeléseit és szertartásait. A mindennapi élet megszentelésének szabályát a felebaráti szeretet parancsának adta.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mt 7, 21-27)
A Hegyi Beszéd befejező intelmét olvassuk a mai Evangéliumban. Nem csillognunk kell az emberek előtt, hanem napról napra, pillanatról pillanatra életté kell váltanunk a Teremtő gondolatát, amit rólunk gondolt el még a világ teremtése előtt.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a vértanúk erősségét, Jézus Krisztust, hogy Szent Cecilia közbenjárására erősítsen meg minket is a hitben és a tiszta életben.

 1. Erősítsd, Urunk, hitünket, hogy jobban féljünk a bűntől, mint a test halálától.
 2. Növeld, Urunk, szeretetünket, hogy szívesen hozzunk meg minden áldozatot.
 3. Add, hogy hitünkkel és belső erőnkkel gyámolítani tudjuk a bizonytalankodókat.
 4. Tégy minket szereteted és természetfölötti Országod jeleivé és követeivé.
 5. Vértanúid és szentjeid közbenjárására adj helyet nekünk is Országodban.

Urunk, Jézus Krisztus! Te oly nagy szeretetet adtál Cecilia szívébe, hogy önként meghozott minden áldozatot, és készséggel vállalta a vértanú-halált. Kérünk, az ő közbenjárására növeld szeretetünket, hogy önkéntes áldozatvállalásunk kedves legyen Előtted, és megadja nekünk az örök életet. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

 

 


Istenünk, ki ezen a napon megörvendeztetsz minket Szent Cecília szűz vértanúd ünnepével, kérünk, segíts, hogy akit áhítattal tisztelünk, annak szent élete példáját kövessük!

Példája: Maradj mindig állhatatos hitedben!

 • Szent Cecília tiszteletére Rómában már a IV. században bazilikát építettek. Ez bizonyítja, hogy jelentős szentje volt a keresztény ókor Egyházának. Kultusza mindenfelé elterjedt vértanúságának története révén. Ez úgy mutatja be őt, mint a keresztény nő eszményi példaképét, aki a szüzességet választotta, és Krisztus szeretetéért vértanúságot szenvedett. A tiszteletére épült bazilika egyik felszentelési évfordulóján fogták el a szentélyben Vigiliusz pápát 545. november 22-én. Cecília az egyházi ének és zene védőszentje.
 • Hívek könyörgése:
  1. Legyen áldásod minden nekirugaszkodásunkon! Adj hitet, reményt és szeretetet, hogy alkalmas eszközeid lehessünk! Hallgass meg, Urunk!
  2. Hogy a társadalomban és az egyházban szabadon szolgálhasson téged minden ember legjobb tudása és tőled kapott képességei szerint! Hallgass meg, Urunk!
  3. Hogy mi is mindnyájan értékük szerint értékeljük a szegények, a megvetettek teljes, és szívből jövő áldozatait, a szegény özvegyek két filléreit! Hallgass meg, Urunk!
  4. Áldd meg és jutalmazd meg az egyházi zene szolgálóit, hogy "irgalmasságodat énekeljék mindörökké"! Hallgass meg, Urunk!
  5. Áldd meg és jutalmazd mindazokat, akik imádkozni, énekelni és szeretni tanították gyermekeiket, a rájuk bízottakat! Hallgass meg, Urunk!
 • Élete: Előkelő nemesi családba született, de már igen kis gyermekként megismerkedett a kereszténységgel, tudatosan kerülte a pogány világot. Szüzességet fogadott, vagyis Jézussal jegyezte el magát, ezenkívül keményen sanyargatta a testét. Az egyházban előénekes és előimádkozó volt. Szülei azonban - a hagyományok szerint a lány megkérdezése nélkül - családi érdekből eljegyezték egy pogány fiatalemberrel, Valériánnal.

  Csak a nászéjszakán tudta az ifjúnak elmondani nagy titkát és fogadalmát. Valérián nagyon jólelkű volt, kíváncsi lett erre a titokzatos Jegyesre. Még a keresztséget is vállalta. Megkereste az Alexander Severus keresztényüldözése miatt éppen rejtőzködő Orbán pápát, aki nyomban megkeresztelte Valériánt. Boldog öröm szállja meg az ifjút, hiszen most már megvilágosodott előtte a nagy titok. Hazatérve angyal jelenését látta, aki koszorút adott kettejüknek; liliomból és vérvörös rózsából fonva. A koszorú illatát csodálkozva érezte Valériánnak Tibor nevű öccse, aki éppen gratulálni érkezett, de a virágokat nem láthatta; azt ugyanis csak a keresztények láthatják, magyarázták meg neki Cecíliáék. Tibor is megkeresztelkedett.

  Megtudta a két ifjú megtérését Róma prefektusa. Egy tisztjével elfogatta őket. A két fiatalember hite azonban olyan csodálatos volt, hogy a tiszt, Maximus is megtért családostól és megkeresztelkedett. Másnap a tiszt is vértanúhalált halt, együtt Valériánnal és Tiborral. A prefektus Cecíliát is elfogatta, de a pogány katonák is megtértek, megkeresztelkedtek a szűz beszéde hatására.

  A sok csodás megtérést már megelégelte a prefektus, Cecíliát ki akarta gyorsan végezni. Először egy fürdő forró gőzével végeztette volna ki, de a tűz kialudt. Ezután lefejezésre ítélte, de három csapás sem tudott végezni a lánnyal. Halálosan megsebesítve maradt a vesztőhelyen, még három napig élt. 230. november 22-én hunyt el, testét először a Calistus katakombába temették, majd a 4. században templomot építettek a tiszteletére a Ceciliusz-ház helyén, vagyis ahol korábban Valérián és Cecília háza állt, és oda vitték át koporsóját. 1559-ben felnyitották sírját, és testét teljesen épen találták. Szobrát ekkor készítette el Stefano Maderna. Az élethű szobor ma is ott látható üveg szarkofágban a szent templomában, olyan, mintha csak aludna. A templom alatt pedig látható a család ősi házának maradványa.

  Cecíliát a középkortól kezdve az egyházi zene védőszentjeként tisztelik.

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség