Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szentek (Szilvarérum / Szentek)
Bekerült: 2002.08.15. 11:54
Megnyitva: 10035. alkalommal

Kik a szentek? Teológiailag aligha lehetne pontosabb választ adni, mint amit a nagy magyar hittudós, Schütz Antal adott a "Korunk szentjei" című könyv előszavában: "A szó legtágabb értelmében szentek mindazok, akik a kegyelem állapotában vannak, és Istennek tetsző életet élnek: hittel vallják Isten kinyilatkoztatásait, és komoly igyekezettel teljesítik parancsait. Ilyenek az egyházban mindig nagy számban voltak és vannak. Sőt a keresztségben minden ember hivatást és képesítést kap, hogy szentül éljen. A szó szűkebb értelmében szentnek valljuk azokat, akik nemcsak szentül élnek, hanem szentül is haltak meg, és üdvözültek, kik most már Istent színről színre látják. A szó legszorosabb értelmében szentek - akikre rendesen gondolunk, mikor szentekről van szó - azok, kiket az egyház tisztelés végett állít elénk."

 

Szalézi Szent Ferenchez egyszer egy előkelő hölgy ment gyónni. Mikor elmondta minden bűnét és megkapta a feloldozást, felemelkedett a térdelőről és szégyenkezve fordult a püspökhöz. De most már, hogy ennyi bűnt és ilyen utálatosakat meggyóntam Önnek, minek néz engem? - Szentnek - hangzott röviden a felelet. (Új E. 1951. III. 4.)

 

Shaw: Istenem, Istenem, aki a mindenséget megteremtetted: ez a te szép, földi világod mikor fogadja be már a te szentjeidet? Mikor? Sokára Uram, sokára.

 

Feleki L.: Szent Ágoston, mint filozófus tudni akarta azt, amiben hitt, s mint egyházatya hinni akart abban, amit tudott.

 

Szent Ágoston: ....valami fügefa alatt heveredtem hétrét görnyedten és szabad folyást engedtem könnyeimnek ... És íme a szomszédos házból hangot hallok. Ének csendül nem tudom hogyan, mintha fiú vagy lányka mondaná és többször ismételné: Tolle, lege, Tolle, lege, Vedd föl, olvasd, Vedd föl, olvas... Visszaszorítottam könnyeim patakját és fölugrottam. Csupán arra magyaráztam ezt a szózatot, hogy mennyei parancs zendül most felém: üssem fel a könyvet és olvassam el a legelőször szemembe ötlő fejezetét. Hallottam ugyanis Antaltól, hogy intést kapott az evangéliumból, pedig egészen véletlenül toppant be annak olvasásakor. Mintha neki mondotta volna a felolvasott szöveg: "Menj, add el amid vagyon és oszd el a szegényeknek s kincsed leszen a mennyekben és jer kövess engem." ... Az apostol könyvét kezembe kaptam, fölütöttem és csendben olvastam azt a fejezetet, amelyre először esett a szemem: "Nem tobzódásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem civódásban és versengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust és ne gondozzátok testeteket a vágyakozásokra." (Vallomások, 240-2.)

 

P. Biró F.: És ha annyit és úgy szenvedek, hogy belepusztulok, - de szent leszek - mit vesztettem?

 

Fülöp L.: Qui multum pregninantur, raro sacrificantur. (Akik sokat vándorolnak, ritkán lesznek szentek.)

 

Xavéri Szent Ferenc állandó imádsága: Lelkeket adj nekem Uram. (Da mihi animas, caetera tolle. - Lelkeket adj nekem, a többieket vedd el.)

 

Magyar közmondás: Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Nem mind szent, aki templomba jár.

 

Ricci: Jesuitae sint ut sunt, aut non sint. (A jezsuiták legyenek úgy, amint vannak, vagy ne legyenek.)

 

Doctor Angelicus és Doctor Communis (Aquinói Sz.Tamás.)

Doctor Mellifluus (mézzelfolyó) (Szent Bernát)

Doctor Seraphicus (Sz.Bonaventura)

Doctor Subtilissimus (Duns Scotus)

Doctor Resolitissimus (Durandus Vilmos)

Doctor Irrefragabilis (Hales-i Sándor)

Doctor Mirabilis (Roger Baco)

Doctor Zelantissimus (Liquori Sz.Alfonz)

Doctora Mistica (Nagy Szent Teréz)

Bernardus valles, - Montes Benedictus amabat, - oppida Franciscus, - celebres Ignatius urbes.

 

A krisztusi életeszmény minden keresztény számára: szentté lenni. Hogy azután valakit oltárra is emeljenek, az erények hősi fokban gyakorlása kell.

 

Az egyház sohasem a csodákért tisztelte és tiszteli a szenteket. A csodákat Isten cselekszi, a szentek közben-járók. A csodák által Isten mintegy maga is tanúskodik az illető életszentsége és az emberi döntés helyessége mellett. (Új E. 1975. II. 9.)

 

Urbán G.: A szentek gondolatai sohasem veszítik el időszerűségüket, hiszen az örök isteni igazság mélységeiből erednek, s mint ilyenek sohasem fogyatkozó igényt tartanak arra, hogy az emberi lélek erkölcsi kincseinek gyarapítására szolgáljanak. A mindennapi élet hősies teljesítésének szentje, a nemrégiben szentté avatott Contardo Ferraini olasz egyetemi tanár körül sem mutatkoztak csodás jelenségek, sőt az egyház éppen az ő szentté-avatásakor hangsúlyozta, hogy az életszentség lényegét az állapotbeli kötelességek hűséges és hősies teljesítésében látja. (Új E. 1951. II. 18.)

 

Szent Borbálát az atyja egy magas toronyba zárta évekig, hogy megvédje a kereszténységtől. De a leány keresztény lett. Embertelen atyja saját maga ölte meg, mikor kitartott hite mellett. - Borbála a középkorban a legnépszerűbb szentek egyike lett. A bányászok, várak, tornyok, különösen puskatornyok, tüzérek védőszentje, mint a 14 segítő szent egyikét különösen vihar és tűzvész ellen és kegyelmes halálért hívják segítségül.

 

Szent Lucára a századok viharában sokan bizalommal tekintenek és megsegítve hívják, nemcsak a tengeren vergődő velencei hajósok a ragyogó szép csillagot, Santa Luciát....(Szentek é. IV. 335.)

 

Szent Adelhaid (Etelka) - meghalt 999 - egész életén át "biztos szilárdsággal tudott hinni és szilárd biztonsággal tudott remélni." (Odilo.) Szentek é.IV. 347.)

 

Del Bufalo Boldog Gáspár - meghalt 1837 - 1815. aug.15-én néhány világi pappal közös életet kezdett a Spoleto melletti Giono kolostorban. Ezzel megvetette a Legdrágalátosabb Vérről nevezett misszionáriusok (Szangvinisták, bufalinik) kongregációjának alapját. Saját társulatán kívül még egy intézmény létesítésében volt neki jelentős szerepe. Ő alapította De Mattias Máriával (meghalt 1866) egyetemben a Szentvér-imádó apácák egyszerű fogadalmas szerzetét. Ez a kongregáció az Úr drága vérének tiszteletére és a leányifjúság nevelésére alakult. (Szentek é. IV. 394-5.)

 

Fourier Szent Péter - meghalt 1640 - hét kanonok társával 1623. febr.2-án az ifjúság nevelésére szánt új szerzetnek, az Üdvözítőről nevezett ágostonos kanonokok rendjének vetette meg alapját. A férfirendjének jelszava volt: "Senkinek nem ártani, mindenkinek használni." ("Nemini obesse, omnibus prodesse." (Szentek é.IV. 322-3.)

 

A 14 segítő szent: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Euszták, György, Katalin, Margit, Kristóf, Pantaleon, Vitus. (Szentek é. I.137.)

 

Szent Izidor élete kitűnő példa arra, hogy az életszentség nem függ sem vagyontól, sem állástól, sem tudománytól. Izidor földhözragadt szegény béres volt és mégis szent, ezrek és ezrek ihlető jelképe, ill. példaképe, fejedelmek és királyok áhítatos tiszteletének tárgya lett, mert a legkezdetlegesebb viszonyok között is hiánytalanul az Úré tudott lenni. (Szentek é.II. 157.)

 

"Spernere mundum, spernere neminem, spernere seipsum, sprernere se spern." (Megvetni a világot, meg nem vetni senkit, megvetni önmagát, megvetni a megvettetést.) Szent Bernát egyszerű programja volt, mely Néri Szent Fülöp jelszava is volt. (Szentek é.II. 22l.)

 

Sz. Norbert: "Mily nagy vakság, hogy az ember hajszolja a tiszteletet, mely elenyészik, keresi a gazdagságot, mely a lelket szegénnyé teszi, átadja magát a gyönyörnek, mely csak fájdalmat terem, szereti a világot, melyben nincs nyugalom, melyben nincs szerencse baj nélkül, rózsa tövis nélkül, bőség szükség nélkül, amelyben az ember kedvetlenül gondol vissza legjobb napjaira is." (Szentek é. II. 265.)

 

Gonzaga Szent Alajost az apja mindenképp le akarta beszélni, hogy a Jézus társaságba lépjen. Mi lesz a hires Gonzágákkal? "Családom remény vagy, nem csúfolhatod meg dicső őseid emlékét." És az édesanyja megérte, hogy fiát a boldogok sorába írták és fiának oltárképe előtt arra gondolhatott a "Család reménysége" ezerszer maradandóbban tette híressé a Gonzákat. - Szent Alajos egyébként nagy szeretettel ápolta a pestises betegeket és a gyilkos betegség elvitte őt is. (Szív. 1948. VI. 19.)

 

Quid haec ad aeternitatem! (Mit érnek a földi dolgok az örökkévalósághoz képest) volt a jelszava. Páduai Szent Ferenc hitvalló - meghalt 1507 - rendet alapított, amit nagy pártfogójáról az assziszi szentről Szent Ferenc Remetéi-nek nevezett. Ezt IV. Sixtus 1474-ben erősítette meg, majd VI. Sándor beleegyezésével a "Legkisebb Testvérek Rendje"-nek (minimiták) névvel nevezett. Ezzel is jelezve, hogy ő és fiai nem a kényelmet és méltóságokat keresik, hanem a legutolsók akarnak lenni. (Szentek é.II. 10.)

 

Szent Odilo az elhagyott, szenvedő lelkekre való szerető emlékezésből 998-ban elrendelte, hogy szerzete minden templomában nov.2-án a meghalt hívekért imádkozzanak. Innen vette kezdetét a halottak napja. (Szentek é.I. l4.)

 

Szent Niketás püspök, - meghalt 4l4-ben - alighanem ő szerezte a Te Deum-ot. (Szentek é.I. 37.)

 

Aranyszájú Sz. János jelszava: Mindenért dicsőség Istennek.

 

Szalézi Sz. Ferenc egyházdoktor - meghalt 1622 - mikor már halálra vált és teljes odaadással várta lelkének hazatérését, barátai kérdezték: Mit csináljanak majd holttestével? "Adjátok oda boncolásra az orvosnövendékeknek. Ha már életemben nem tehettem hasznos dolgot, legalább lássák holtom után valami hasznomat." (Szentek é.I. 114.)

 

Nolaszkói Sz. Péter hitvalló - meghalt 1256 - a fogolykiváltó mercedáriusok rendjének alapítója. Mintegy 64. 000-re tehető azoknak a száma, akiket rendje az idők folyamán a fogságból kiváltott. (Főkép a mórok fogságából. (Szentek é.I. 121. 123.)

 

Mathai János és Valois Szent Félix 1197-ben Rómába indultak és III. Ince pápa hozzájárulásával megvetették alapját a Szentháromságról nevezett, a hitetlenek fogságában sínylődő keresztény rabok kiszabadítására alakult trinitáriusok rendjének. Századok folyamán közel egymillió fogolynak szerezték vissza szabadságát. (Szentek é.IV. 237-8.)

 

Szent Cecília tiszteletére a IV. században már templom állt a Tiberisen túl. 1559-ben mikor felnyitották sírját még épségben volt a szent test. (Szentek é.IV. 244.)

 

Nagy Szent Albertről jegyezték fel kortársai: "Friss és kedves volt a biztatásban, szigorú a feddésben, halálos ellensége a gonoszságnak. (Szentek é.IV. 207.)

 

Regina az, aki lemondásos, imádságos életre adja magát, de nem kolostorban, apácaként. (Szentek é.IV. 2l2.)

 

Szent Ribána szűz, vértanút - meghalt 260 k. - a legenda szerint halála előtt epileptikusokkal és őrültekkel egy börtönbe zárták. Ezért az epileptikusok védőszentje. (Szentek é.IV. 288.)

 

Szent Anasztázia vértanú, - meghalt 258-ban. A városparancsnok pribékjei nyakbilincsbe verve hurcolták végig a városon, válogatott kínzások között lefejezték. Fejfájás ellen hívják segítségül. Azonkívül a sajtó ellenőrzés védőszentje, ezért ollóval szokták ábrázolni. (Szentek é.IV. 125.)

 

Szent Korbinián püspök, hitvalló, - meghalt 730. - Rómába menet Tirolon keresztül egy medve jött elő az erdőből és széttépte teherhordó öszvérét. A szent nem tanakodott sokat, a málhát átrakta a medvére, keresztet vetett rá és indításra nógatta. Így lett a freinzingi (illetőleg müncheni) püspökség megalapítója, első püspöke és védőszentje. A medve most is ott van a város címerében. (Szentek é.III. 318.)

 

Boldog Gazotti Ágoston - meghalt 1323 - Szent Ágostonnak azt a mondását választotta vezérelvéül: "az tud jól élni, aki jól tud imádkozni." (Recte novit vivere, qui recte novit orare.)

 

Sz. Bernát jelszava: Magis ardere, quam scire. Lucere et ardere. (Inkább lángolni, mint okoskodni.)

 

Születetlen Szent Rajmond, meghalt 1240, Nonnatusnak is hívják, mert az anyja meghalt mielőtt a világra hozta volna. Az orvosok műtéttel hozták a világra. (Szentek é.III. 28l.)

 

Szent Kozma és Damján vértanuk, - meghaltak 303 - Ikertestvérek voltak és orvosok. Az orvosok, patikusok és egyetemi orvosi karok védőszentjei. (Szentek é.III. 399.)

 

Kalazanczi Sz. József - meghalt 1648 - épségben megmaradt szíve és nyelve gazdag ereklyegyűjteményben látható. (Szentek é.III. 263.)

 

Szent Domonkos - meghalt l22l - mikor drága kutyabőrkönyveit pénzzé tette, hogy az ínségeseken segítsen és mikor valaki sajnálkozott, hogy olyan könnyen megválik azoktól, azt mondta: "Mit? Holt állatbőrökön gubbasszak, mikor testvéreim éhen halnak." (Szentek é.III. 151.)

 

A szentek éppen abban különböznek a közönséges halandóktól, hogy lelkük olyan, mint a finomhumorú hárfa: a legkisebb szükségletre is élénken reagál. (Szentek é.III. 134.)

 

Berchmans Sz. János: Hogyha a jó Isten most szólítana ki e világból, a legkisebb nehézség nélkül hagynám el az életet. Így is lett 22 éves korában, 1621. aug.13-án boldogan halt meg. A szenteket könnyű félreérteni és rágalmazni, mert nem olyan egyszerű dolog őket megérteni. Amint az elméleti fizikából semmit sem ért a közönséges halandó (Prohászka hasonlata: a festőművészek közé tévedt palatáblás gyermek sem ért a művészi vonásokból) éppúgy az élet magas művészetének lángelméit is csak az tudja megközelíteni, aki némileg elsajátította ennek a tudománynak az elemeit. Erős igazság van ugyan abban a tételben: a lángelmét csak akkor érted meg, ha hasonlítasz hozzá. (Szív, 1949. VII. 30.)

 

A szentet, a nála különbet most sem tűri meg körében az érdekektől szennyezett földi társadalom, annak pusztulnia kell. (Új E. 1947. VIII. 3.)

 

Walter Nigg mondja, hogyha helyesen beszélünk a szentekről, az részben csodálatot, részben félelmet vált ki. És éppen ez döbbent rá bennünket, hogy jó volna már végre a "megszokott", langyos, s ezért nem teljes értékű kereszténységünkből továbblépni az igazi, kockázatos, sokszor nagyon nehéznek tűnő Krisztus-követés, a valódi életszentség útján. (A Gruber után: Dolmány Vendel. Új E. 1981. XI. 15.)

 

Sz. Jeromos: Tiszteljük a vértanuk ereklyéit, hogy imádjuk azt, akinek ők vértanúi.

 

Szent Kamil, meghalt 1614, egész életét a szegény betegek testi és lelki ápolására szentelte, miután a lábán támadt veszedelmes seb miatt kénytelen volt búcsút mondani a katona-életnek. 1584. szept.8-án egyesült társaival szerzetesi együttélésre. V.Sixtus 1586. március 18-án megerősítette az új kongregációt, melynek tagjait ettől fogva a betegek szolgáinak (ministri infirmorum), vagy a jó hal atyáinak (patres agonizantes) kezdték nevezni: ugyanő 1586. jún. 26-án megengedte, hogy a testvérek fekete köpenyükön baloldalt vörös színű posztókeresztet viselhessenek. (Vöröskereszt.) (Szentek é.III. 75-76.)

 

Borremo Sz. Károly nem állt meg a kórházak ablakai alatt, mint a magukféltő orvosok tették, hanem bement s bevitte magával hűséges kapucinusait, ápolta a betegeket, s akin már földi orvossággal nem tudott segíteni, azt legalább az utolsó útravalóban részesítette. Sokszor betevő falat nélkül dőlt pihenőre egy kemény fapadon. Hirdette: a püspöknek olyannak kell lenni, mint a hadban álló vezérnek. Valamirevaló vezér ilyenkor csak széken alszik. (Szentek é.IV. 155.)

 

Szentek egyessége: Wornsword angol költő "Heten vagyunk" versét Szász Károly fordította. Egy nyolcesztendős falusi lánykától a költő megkérdezi: "Hányan vagytok testvérek gyermekem?" - "Heten vagyunk" - feleli a kislány, azután felsorolja őket; kettő a temetőben fekszik". A költő revidiálja a kislány furcsa számolását, mindenképpen rá akarja vezetni, hogy voltaképpen csak öten vannak, hiszen közülük kettő a temetőben nyugszik, de a lányka hajthatatlan marad, s egyre azt ismételgeti: "Heten vagyunk Uram, heten, de kettő halva, lelkük égben - Testük sír mélyiben. A lányka megmaradt hitében." Az ő hite azonos a mi hitünkkel. Hiszekegyünk kilencedik ágazatával, azzal, hogy "hisszük a szentek egyességét." (Új E. 1960. XI. 6.)

 

Carthusia nunquam reformata, quia nunquam deformata. Stigmatizációs esetek: Los Angeles közelében egy néger kislány: Clorette Robinson kezein, lábain és törzsén Krisztus sebeinek jelei jelentek meg. Orvosok, pszichiáterek és más szakértők vizsgálták meg és megállapították, hogy organikus változás nincs a kislányon, a sebhelyek véreznek, de nem valóságos sebek. Az egyház - mint minden ilyen esetben - most is rendkívül óvatos az eset elbírálásánál. Csak hosszadalmas eljárás után kerülhet sor egyházi nyilatkozatra. A kat. egyházban eddig mintegy háromszáz stigmatizációs eset volt. Az első Asszisszi Sz. Ferencé. A mi századunkban ilyen jelenségeket észleltek 1900-ban Gemma Galginin, Neumann Terézen, aki 1964-ben halt meg és Pió atyával kapcsolatban, aki 1968-ban halt meg. A kis Clorette Robinson az első gyermek, akin stigmák jelentek meg. (Új E. 1972. V. 28.)

 

A szentek demokráciája: Nincs még egy olyan demokratikus társadalom, mint a katolikus egyház szentjeinek népes sokasága. Itt nincsen faji különbség: a történelmi adottságok következtében természetesen többségben vannak a fehérbőrű európai szentek, de ezeken kívül vannak indián, szerecsen, arab, perzsa, japán szentjeink is. A nők egyenjogúsága teljes mértékben biztosítva van, s a zsenge ifjúság éppúgy képviselve van, mint a hajlottkorú aggastyánok. S a szentek társadalma valóban osztálynélküli: egybeolvadnak itt a legkülönbözőbb társadalmi rétegek. Az természetesen magától értetődik, hogy a szentek javarésze a papi rendből kerül ki, még pedig pápáktól a legegyszerűbb szerzetesekig, de seregestől képviselve vannak a "világiak" is. A császárok, királyok, császárnők, királynők (II.Henrik, Ilona, István, László, Skóciai Margit) egy társaságban dicsérik az Urat a cselédekkel, Notburgával, Marcellával, Zitával, pásztorokkal (Regina, Patrik), földmivesekkel (Izidor), foltozó vargákkal (Euzébiusz). A grófok (Vilmos), hercegnők (Ludmilla), császári kancellárok (Boniciusz) egyáltalán nem röstelli a kertészek (Fokász) kőművesek (Kamill), börtönőrök (Athanáz), dajkák (Maur) patkoló-kovácsok (Bonavita) "vegyes" társaságát. Az értelmiség is szép számmal van képviselve. Feltűnően sok az orvos (Lukács, Antiochus, Cézár, Kozma és Damján), sok a katona is (Sebestyén, Márton, Ignác..) van főiskolai professzor, egyetemi tanár is (Eulogus, Contardo Ferrini), csillagász (Dénes), hivatalnok (Leo), íródeák (Genéziusz), énekes (Marcián), színésznő (Pelágia), színész (Maskulas) jószágkormányzó (Bonifác), még kereskedők (Dániel), marhakereskedők (Honorius), cukrászok (Alexandriai Makár), aranyművesek (Fazin, Eligius) sorából is kikerültek szent férfiak. Szent Afra példája pedig egyenesen azt bizonyítja, hogy még a legmélyebbre süllyedt prostituáltból is fel lehet emelkedni az életszentség magaslatára.... (Új E. 1958. XI. 3.)

 

Chestertson: A történelem paradoxona, hogy minden nemzedéket az a szent térit meg, aki leginkább ellentmond neki. (Új E. 1985. IX. 22. Csanád Béla.)

 

Boldizsár Iván: "Négy dolgot öltek meg, mikor Morus Tamást megölték: a tudományt, az igazságot, a derűt és a szentséget." - írja Cristopher Hollis... De Angliában még ma is, katolikusok és nem katolikusok egyaránt úgy nevezik, hogy "the most beloved of all Englishmen", a legszeretettebb angol. (Virrasztók, 24 és 33. oldal.)

 

Szent Ferenc egyszerű életének mezítelenségében és kifosztottságában csak egyetlen foszlányhoz ragaszkodott a fényűzés tekintetében: az udvari modorhoz. Csakhogy míg az udvarokban egyetlen király van és körülötte száz és száz udvaronc, addig Szent Ferenc történetében egyetlen udvari ember jár körbe száz és száz király körül. Mert úgy kezelte az emberek tömegét, mintha királyok tömege volna. (Chesterton: ana.Virrasztók, 170.)

 

Gracián: Röviden: legyünk szentek: Ez a két szó mindent megmond. Az erény minden tökély foglalata, minden boldogság középpontja. Birtokosát értelmessé teszi, figyelmessé, éles eszűvé, okossá, bölccsé, bátorrá, meggondolttá, becsületessé, szerencséssé, rokonszenvessé, igazzá és mindenki szemében naggyá. Nincs más szeretetreméltó, mint az erény, és nincs más visszataszító, mint a bűn. Az erény komoly, minden egyéb csak tréfa. A képességet és nagyságot az erénnyel kell mérni, nem a szerencsével. Az erénynek nincs szüksége másra, elég magának. Az élőt szeretetreméltóvá teszi, a holtat felejthetetlenné. (Az életbölcsesség k. 209.)

 

Kontinensek, országok, történelmi tájegységeinek védőszentjei megtalálhatók az Új Ember 1985. X. 5. számában.

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Szentek.doc (198 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség