Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Lelkiismeret (Szilvarérum / Lelkiismeret)
Bekerült: 2003.06.03. 11:03
Megnyitva: 2956. alkalommal

Lelkiismeret

Magdics:

Lelkiismeretünk megvesztegethetetlen bíránk. Ítéletével fel nem ér az egész világ ítélete. Ellene nincs fellebbezés. A szenvedélyek viharában némának látszik, de a vihar lecsendesültével újra megjelenik eredeti fönségében és törhetetlen erejében.

Quintilianus:

A lelkiismeret egymaga ezer tanú.

Grillparzer: Bilincs csak kezet béklyózhat, - a lélek szabja meg, ki szolga, s ki szabad.

Horatius: Még ha földedről menekülsz is, el nem tudsz futni magadtól. Ércfalként álljon a jellem: mit nem rettent vissza bűntudat és vétek sose sápaszt.

Kempis:

Gyakran gonoszul cselekszünk, és még gonoszabbul mentegetjük.

Mihelyt az ember helytelenül kíván valamit, azonnal nyugtalan lesz.

Javunkra van az is, ha néha ellentmondások támadnak, s rólunk helytelenül és gonoszul ítélnek., mert hamarabb folyamodunk a mi belső tanúnkhoz, Istenhez, mikor külsőképpen csekélybe vesznek az emberek, és nem jót gondolnak rólunk.

A Anyiszenko:

Ne hagyd, hogy a lelkiismereted nappal aludjon, mert akkor éjjel ő nem hagy aludni.

Rousseau:

A világon tulajdonképpen csak egy rossz van: a lelkiismeret-furdalás.

Juhász Gyula:

A kolostor csendjében a leghangosabb a lelkiismeret szava. Pilátus azért mossa a kezét, mert nem tiszta a lelkiismerete. Minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem.

Eötvös:

Kit önkeble vádol, annak nincsenek reményei. Nem az, amit bírunk, hanem a meggyőződés, hogy amit bírunk, azt megérdemeljük, boldogít.

Kner I.:

Nem kevesebb a követője Pilátusnak, mint az Úr Jézusnak. - Hiszen legtöbben azért mosakszanak, mert érzik, hogy piszkosak.

Rossz házőrző a lelkiismeret: mindig hiba megtörténte után ébred.

Grimmelshausen:

A gondolatok Isten előtt nem vámmentesek, ahogy máskülönben mondani szokás, hanem eljön az idő, hogy azért is felelnünk kell.

Marcus Aurelius:

Aki vétkezik, maga ellen vétkezik, aki igazságtalan, magával szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi gonosszá.

Tissier bíboros:

Múlhatatlanul szükséges mindenki számára, aki másokat tanítani és vezetni akar, hogy saját lelkiismeretét egy pillanatra sem szűnjék meg figyelemmel kísérni.

Emerson:

Nincs a széles világon egy barlang, amely elrejtene egy gazembert.Kövess el egy bűnt, és a világ üvegből lesz alkotva számodra.

Hawthorn:

Nincs szörnyűbb erőszak az emberi természet ellen, nincs kegyetlenebb büntetés, mint ha megtiltjuk a bűnösnek - bármit követett is el -, hogy arcát elrejtse szégyenében.

Konfuciusz:

Sose búsuljatok, hogy az emberek nem ismernek benneteket; azon búsuljatok, hogy ti nem ismeritek az embereket.

Amiel:

Lelkiismeretünk eltompulása arról ismerhető fel, hogy nem tudunk fölháborodni többé.

Feleki L.:

A lelkiismeret-furdalás elkésett érzés. Semmi más, mint a lélek bosszúja.

Ha lelkiismeret-furdalásod van valami miatt, keresd meg hozzá a megfelelő aforizmát és megnyugszol.

Seneca:

Mala facinora conscientia flagellantur. = A gonosztetteket a lelkiismeret ostorozza.

Nihil opinionis causa, omnia conscientiae faciam. = Mindent lelkiismeretem miatt teszek, semmit a közvélemény szavára hallgatva.

Plinius:

Multi famam, conscientiam pauci verentur. = Sokan félnek a megszólástól, kevesen a lelkiismerettől.

Latin közmondás:

Conscius ipse sibi de se putat omnia dicit. = A lelkiismeret-furdalásos öntudat azt hiszi, hogy mindent róla beszélnek.

Német közmondások:

Wenn du allein bist, ist doch Gott und dein Gewissen bei dir. = Ha egyedül vagy, akkor is veled van az Isten és a lelkiismereted.

Gott gib mir Geduld und des Gewissens Unschuld. = Isten, adj nekem türelmet és lelkiismeretemnek tisztaságát.

Die drei besten Dinge in diesem Leben sind: Gottes Huld, des Gewissens Unschuld und des Mannes Geduld. = A három legjobb dolog ebben az életben: Isten kegyelme, a lelkiismeret tisztasága és a férfi türelme.

Magyar szólások:

A jó lelkiismerethez nem kell ítélőbíró.

A nyugodt lelkiismeret a legjobb vígasztaló.

Dosztojevszkij:

Nem az asszonyt ölted meg, hanem magadat. Hiába mégysz bárhová, veled megy a megölt asszony képe. (Bűn és bűnhődés)

Gárdonyi:

Bármily titokban is cselekszel rosszat, sötét árnyéka felkel és kísér, és szenvedésekkel fizet hétszeresen és hetvenhétszeresen. S bármely titokban cselekszel is jót, virága évek múlva is fejedre hulldogál.

Deák F.:

Tisztelem én a közvélemény hatalmát és tudom, hogy az oly hatalom, amely vagy elsodor, vagy eltipor. De van egy hű barátom, kinek szava még

Newman bíboros:

A lelkiismeret hangja semmiben sem engedékeny, nem könyörületesen hangzó. Szigorú, sőt irgalmatlan. Nem szól bocsánatról, csak büntetésről. Figyelmezteti őt a jövendőítéletre, de azt nem mondja meg, miként tudja elkerülni.És így nagy gyötrelmében az apostol szavaival kiált fel: "Én szerencsétlen ember? Ki szabadít meg a halálnak testétől?"

Thomas Mann:

Ennek a századnak legnagyobb tragédiája a megkötözött lelkiismeret. Sajnos úgy tűnik fel, hogy olyan korban élünk, amely a teljes igazságot nem bírja el.

Kleist:

Korunk gumigyártmányai között a legkártékonyabb a gumiból készült lelkiismeret.

Szókratész:

A lelkiismeret rendszerint csak tanácskozási joggal hallatja a hangját.

Csü Jüan:

Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.

Firdausz: Ha rosszat cselekszel, bizony rossz leszen a termésed: nyugton nem alhatsz sosem.

Tertullián: A rossz lelkiismeretről: Hiába próbálnak menekülni előle, mint a kutyáktól űzött vad, mint az árnyék követi az embert.

Horváth I.: A ördög akkor alszik el, amikor a lelkiismeret felébred.

Szent Ambrus:

Van-e nagyobb büntetés, mint a megsebzett lelkiismeret?

Zlatarie:

Sem császár hatalmas, sem a kincs nem teszen Boldoggá, csak tiszta lelkiismeretem, Mert bár enyém minden, mire a nap ragyog, Ha nyugalmam nincsen, boldog mégsem vagyok.

Ady:

Az Isten valamiként: Minden gondolatnak alján, Mindig neki harangoznak, S óh, jaj, én ott ülök balján. Az Isten könyörületes, Sokáig látatlan és néma, Csak a szívünkbe ver bele Mázsás harangnyelvekkel néha.

Dr. Vita:

Fiam! Sohasem a világ véleménye legyen előtted az első és legfontosabb, hanem a saját lelkiismereted szava. (Végrendelet, 33.)

Lambert asszony:

A világ ítélete elől van menekvés, de nem úgy lelkiismereted bírói széke elől. (Végrendelet, Dr. Vita: 100.)

Egyéb:

Az erkölcsi világrend törvénye: a tedd a jót, kerüld a rosszat, éppúgy bele van építve a világ rendjébe, mint a fizikai törvények. És ez kötelező részünkre. Ezt mindenki érzi, ha többé-kevésbé az erkölcsi érzék ki is veszett belőle. Végleg elfojtani sohasem lehet. Nincs igaza Büchner gúnyos mondásának: "A lelkiismeret az a tükör, amely előtt csak majmok gyötrődnek." Bizony csak az emberek gyötrődnek, amire nagyon sok példát mutat az élet az Írás szava szerint: "Menekül az istentelen, még ha senki sem üldözi is." (Péld. 28,1.) És csak az Úristen látja azok gyötrődését, akik hiába hordozzák magukkal egész életükben Pilátus tálját, hogy lelkiismeretüket tisztára mossák. De érzik, hogy a rács nélküli börtön mindennél jobban fojtogat. Ezért igazolódik annyiszor az életben Schiller mondása: "A bűn föladja önmagát."

Öt év után ismerte be apjának meggyilkolását az elvetemült fiú, akit a törvényszék annak idején felmentett a vád alól, mert tagadásával szemben nem volt elegendő bizonyíték ellene. Az ügy már-már teljesen a feledés homályába veszett, amikor a gyilkos fiú önként jelentkezett és beismerte, hogy valóban ő ölte meg az édesapját, akivel állandóan haragos viszonyban volt. A lelkiismeret roppant erejéről hangoztatott felfogás tehát nem csak népmisszionáriusok találmánya a hívek rémisztgetésére. (Szív)

Micsoda titokzatos hatalom trónol lelkünkben, és honnan van annak rettenetes ereje? Bűnt tett az ember.nem tud róla senki.és valami mégsem hagy nyugtot, valami beszél, fenyeget, mardos, kínoz minket! (Tóth T.: Hiszek egy Istenben, 115.)

A toblachi gróf bezárta várának félreeső tömlöcébe egyik ellenségét s megfeledkezett róla úgy, hogy a szerencsétlen ember éhen halt. Ezért ezután Rómába ment bűnbocsánatért, nehéz vasláncot kovácsoltatott magára s lábaira, s azzal járt-kelt élete végéig, azzal halt meg. (Proh. Elm., 404.)

Victor Hugo ír a Nyomorultakban Jean Valjean lelkiismereti harcáról, tudni illik, hogy engedje-e elítélni a vele összetévesztett ártatlant, vagy fedje fel magát és kerüljön vissza a szörnyű büntető helyre? "Jean Valjean! Sok-sok hang táncol majd körülötted, nagy zsivajt csapnak, hangosan harsognak és áldanak téged és csak egyetlenegy hang átkoz a sötétben, amelyet senki sem hall meg. Nos! Ide hallgass, gyalázatos! Mindezek az áldások visszahullanak, mielőtt az égbe értek volna és csupáncsak az átok jut fel egészen az Istenig!" És a hang, mely eleinte egészen gyenge volt, és amely lelkiismeretének legmélyebb sötétjéből hangzott fel, fokról-fokra egyre zengőbbé és félelmetesebbé erősödött és most már a fülébe zúgott. Úgy érezte, hogy a belsejében támadt, és hogy most már kívülről beszél hozzá. Úgy rémlett neki, hogy az utolsó szavakat oly tisztán hallja, hogy ijedten nézett körül a szobában. És akármit tett is, szüntelenül visszahullott abba a gyötrő dilemmába, amely töprengése mélyén rejtőzködött: megmaradjon-e a paradicsomban, ördöggé váljék benne, vagy visszatérjen a pokolba, és angyallá váljék benne. Így tusakodott ez a szerencsétlen lélek a szorongattatásban. Ezernyolcszáz évvel e szerencsétlen ember előtt az a titokzatos lény, miközben az olajfák reszkettek a végtelenség vad szélviharában, akiben együtt van az emberiség minden szentsége és minden szenvedése, ugyancsak sokáig elhárította magától a szörnyű kelyhet, amelyből úgy látta, árnyak patakzottak és túlcsordult benne a sötétség a csillagokkal telehintett végtelenségben. (I. kötet, 214-216.)

A félelmetes vádló:

Cromwell Olivér, a kegyetlen angol diktátor, 1649. január 30-án kivégeztette a szerencsétlen I. Károly királyt. Nevetve írta alá a halálos ítéletet. Annyira pajkos kedvében volt, hogy közben szomszédjait tintával fecskendezte be. A kivégzés közben is szívtelenül tréfálkozott. Amikor ellenlábasát így eltüntette útjából, eljutott a hatalom tetőpontjára. Gúnyolódva emlegette, hogy "szentjeivel a Brit Köztársaság protektorává tette magát". Csakugyan úgy uralkodott, mint a hatalmukban korlátozatlan kényurak. Tagadhatatlan, hogy több nagy politikai sikert is ért el. Ám amíg mindenki a porban hevert előtte, jött egy nálánál hatalmasabb valaki és állandóan kegyetlenül üldözte a rossz lelkiismeret. Mint kutyáktól űzött vad, hiába próbált menekülni szemrehányásai elől. Állandóan az a kényszerképzet gyötörte, hogy ellenségei leskelődnek és halálra keresik. Ezért aztán állandóan menekült. Két éjszakát sem bírt eltölteni egymás után ugyanabban a hálóteremben. Sehol békét nem tudott találni, míg 1658. szeptember 3-án meg nem halt. (Szív, 19456. V. 11.)

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Lelkiismeret.doc (49 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség