Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Hazugság (Szilvarérum / Hazugság)
Bekerült: 2003.06.03. 11:51
Megnyitva: 3807. alkalommal

Hazugság

Példabeszédek Könyve:

Utálja az Úr a hamis ajkakat. (12,22)

Ki vigyáz szájára, megóvja lelkét. 13,3)

Bölcsesség Könyve:

A hazug száj megöli a lelket.

Rónay György:

A hazugság nemcsak az erkölcsi életben bűn, hanem a művészetben, az esztétikai életben is.

Mark Twain:

Háromféle hazugság van: a hazugság, az aljas hazugság és a statisztika.

Hankiss János:

A hazugság attól még nem lesz igazság, hogy statisztikai számításokkal bástyázzák körül.

A hazugság tudományosított formája: a statisztikai alátámasztás.

Pálosi:

A statisztikának van olyan meghatározása is:

A statisztika olyan tudomány, mellyel mindent ki lehet mutatni.

Joseph Conrad:

Gyűlölöm a hazugságot, megvetem, nem tűrhetem, nem azért, mintha egyenesebb volnék, mint más, hanem azért, mert a hazugság engem egyszerűen megrémít. Valami halálos illatot, a halandóság ízét érzem a hazugságban, - és éppen ez az, amit gyűlölök és megvetek ebben a világban.

 Chesterton:

Az a legnagyobb hazugság, amelyik legközelebb áll az igazsághoz.

Charlotte Bronte:

Az őszinteség sohasem nevetséges, mindig tiszteletreméltó.

Nietzsche:

Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem, hogy többé nem hiszek neked.

Bismarck:

Sohasem hazudnak annyit, mint esküvő előtt, háború közben és vadászat után.

Joubert:

A tisztességes férfi napjában tízszer hazudik, a tisztességes nő hússzor, a társaságbeli férfi százszor. Hogy a társaságbeli nő hányszor hazudik napjában, azt még sohasem sikerült megszámolni.

Renard:

Mondj néha igazat, hogy higgyenek neked, amikor hazudsz.

Feleki L.:

X-nek már azt sem hiszik el, ha saját magáról mond rosszat.

Clough:

Ne hazudj! Lassúbb szárnyakon éppúgy célt ér a rágalom.

Móra Ferenc:

Mialatt az igazság előszobázik, tíz hazugság jut szóhoz.

Plinius:

Nullum tam impudens mendacium est, ut teste careat. = Nincs olyan szemenszedett hazugság, melyre ne akadna tanú.

Urukagina:

Semmisítsd meg a hazugságot, adj létet az igazságnak, sújtsd a gonoszságot a földre.

France:

Lehet-e vigasztalni és fájdalmat enyhíteni hazugság nélkül?

Montaigne:

Aki jó emlékezőtehetségében nem bízik, ne fogjon hazugsághoz.

Bizony mondom nektek, átkos egy bűn a hazugság: egyedül az igaz szó által vagyunk emberek, és köttetünk egymáshoz társaságba.

Horváth I.:

A hazugság tagadása a sátán legigazibb öröme.

Kner I.:

Kik hallomásra hivatkoznak, hátvéddel hazudnak.

Féligazság - tökéletes hazugság.

A más háza táján való sepergetésnek az a célja, hogy a szemetet szaporítsa.

Szalézi Szent Ferenc:

Beszédünk legyen őszinte, nyugodt, természetes és igaz: óvakodjál a kétértelműségtől, álnokságtól és tettetéstől. Mert ámbár nem mindig tanácsos az igazat megmondani, de az igazság ellen vétenünk soha sem szabad. Szokjál rá, hogy sohasem hazudjál, sem szándékosan, sem mentegetésből, sem másképpen; s tartsd mindig eszedben, hogy Isten az igazság Istene. Ha tehát botlásból mégis hazudnál s ezen hibádat azonnal jóváteheted, tedd meg azonnal, az őszinte nyilatkozat ugyanis tisztességesebben és jobban kiment bennünket, mint a legkörmönfontabb hazugság.

Új Ember:

A legkisebb hazugság is, még a legrövidebb ideig is csak hazugságok hatványozásával tartható fenn. Minden hazugságnak egy biztos és esetleg több bizonytalan áldozata lesz. A biztos áldozat a szerző, aki a hazugságok láncreakcióinak a végén robban fel.

Phaedrus:

Qui turpi fraude semel innotuit, etiamsi verum dicit, amittit fidem. = Akit egyszer hazugságon érnek, annak aztán mindig kötve hisznek.

Turmén közmondás:

Az állatot a szarvánál, az embert szavánál fogják.

Magyar közmondások és szólások:

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

A hazug csakugyan hazug, ha igazmondó ruháját veszi is fel.

A hazugot a föld is, víz is kiveti. (A hazug embert mindenki utálja.)

Megrögzött hazugság, idővel igazság. (Amit sokan mondogatnak, széltében-hosszában terjesztenek, még ha nem igaz is, sokan valóságnak fogadják el.)

Ha amennyiszer hazudott, annyiszor egy hajszála veszett volna el, még anyja hasában megkopaszodott volna és parókásan jött volna a világra.

Csoda egy kis szájból, hogy olyan nagy hazugság kiférhet.

Dézsmálni kell a szavát. (Minden tizediket elhinni.)

A mindennél kegyetlenebb hazugság:

Ne hazudj egy ember halálos ágyánál. Mert ha majd szemeinek fénye megtörik s utolsó pillantásával reád tekint, vajon nem szemrehányás lesz-e az utolsó tekintet: - Miért engedtél így meghalnom? (Klug: Örök kutak, 220)

Egy nap hazugság nélkül

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a nagyvilágban egy nagy város. A lakók megegyeztek, hogy egy meghatározott napon senki sem hazudik közülük. Hogy milyen volt az a nap? A város kapujánál a kereskedők és kofák közül senki sem tagadta le a vám alá eső áruját. Élelmiszer nem volt meghamisítva, a tej nem volt vizezve, a méz nem volt szirupos. A kocsmárosok csaposlegényei a vizet csak hordó- és üvegmosásra használták. Egy péküzletben a pékinas utána szaladt a vevőnek a régi süteményért, mert a súlya nem volt meg, mint a frissen sültnek. A rikkancsok kihordták az újságokat. A botrányrovat és a szokásos pletykahírek teljesen hiányoztak. A hirdetőoszlopon egy ember leragasztotta a hirdetését, mert nem volt igaz. A tanulók szorgalmasan tanultak, az egyetemi professzorok szerényen és komolyan tanítottak a természettudomány és a hit viszonyáról. A törvényházban az ügyvédek nagy része kijelentette, hogy ezt vagy azt az ügyet nem képes nyugodt lelkiismerettel vállalni és a tárgyalás elhalasztását kérték. Szerelmes leveleket írtak, de sok volt köztük az olyan: Bocsáss meg, de nem titkolhatom tovább az igazságot, a szerelmem nem neked szólt, hanem a pénzednek. Az adóhivatalban hallatlan jelenetek játszódtak le. Nagy csoportokban álltak egymás mellett és adójuk helyesbítését kérték. Nem egy férj és feleség, akik eddig békétlenségben éltek, akik egymásnak hazudtak, szépen kibékültek, mert bevallották egymásnak, hogy mi volt eddig életükben a hazugság. Előkelő hölgyek ötórai kávétraccsát hamar be kellett fejezni, noha a társaságból volt távolmaradó is, mert se hazudni, se rágalmazni nem lehetett. Politikai gyűlésen a szónok csüggedt és unalmas volt, mert a megszokott szellemeskedések és gyűlölködő oldalvágások hiányoztak. A gyűlés hamar feloszlott. Az egyik újságszerkesztő tanácstalanul ült aznap az íróasztalánál kéziratok között. Egy gazdag embert temettek és az örökségre váró férfi egy könnyet sem tudott ejteni, mert csak az örökség mielőbbi megnyílását várta. Este a színházban egy darabot akartak előadni. A címe ez volt: "Az élet a boldogság álma". Azonban a színészek a darab eljátszására nem vállalkoztak. Helyette Faust tragédiájának első részét játszották, amikor a színpadi világítás ezeknél a szavaknál felmondta a szolgálatot: "A nép akkor sem ismer rá az ördögre, ha a gallérjánál fogja.". Egy öreg hazafelé menet betért egy templomba, ahol a böjti szónok az apostol eme szavait fejtegette: Látványosság lettünk az Isten, az angyalok és az emberek szemében. Beszélt arról, hogy az emberek örökös hazugságban élnek, a világ tarka színpadán egymást csalják, s végül rámutatott arra, hogy Istent nem sikerül becsapni, mert az Isten szemében a világ nem színház. (Klug: Örök kutak, 220-225.)

Új Ember:

Egy társaságban arról a bűnről esett szó, amelyet közkeletűen "fúrás"-nak neveznek. A társaság egyik tagja mondta: Engem már sokszor akartak megfúrni, többször sikerrel is. Néhányszor visszaütöttem, de egyszer rádöbbentem, hogy leghelyesebb, ha a döntés "Isten hatáskörébe" utalom. Akik ugyanis másoknak ártanak, egyet mindig kifelejtenek a számításukból: a gondviselést. Ő senkit nem tesz próbára erején felül, akkor ez azt is jelenti, hogy másoknak sem engedi meg, hogy embertársaikat erejükön felül próbára tegyék. És kinek-kinek megfizet érdeme szerint. (1980. V. 11.)

Szent Tamás és a "repülő ökrök".

Aquinói Szent Tamás elmélyedve dolgozott cellájában. Hirtelen kicsapódik az ajtó, s egy fiatal testvér csörtet be nagy kiáltozva: - Mester, mester, ilyen még nem volt! Nézzen csak ki az ablakon, hogy repülnek az ökrök! Szent Tamás felkelt, odamegy az ablakhoz, és buzgón fürkészni kezdi az eget a csodálatos ökrök után. A fiatal barát azonban nagy nevetésben tör ki és gúnyosan kérdezi a nagy tudóst: - Atyám, csak nem hitte el, hogy repülnek az ökrök? - Hamarabb elhiszem, fiam, hogy az ökrök repülnek, mint hogy a szerzetesek füllentenek! - volt a nyugodt válasz. (Szív, 1950.VI. 3.)

Napóleon:

Napóleon mondta egy diplomatáról: "Ez az ember közel van ahhoz, hogy nagy államférfi legyen, pompásan hazudik."

Perlaky:

Írja Napóleonról: "Úgy hazudott, mint egy harctéri jelentés." (A savonai fogoly, 71.)

Kölcsey:

Óvd magad annak látszani, ami nem vagy. Törekedjél való nagyságra, ha magadban erőt érzesz, de színlelt nagyságot mutogatni, gyalázatnak tartsd. E színlelés a hazugság minden fajai között legundokabb. (Parainesis.)

 Rechtssprichwörter:

Der Erben Weinen ist oft ein Heimlich Lachen. = Az örökösök sírása gyakran titokban nevetés. (80.)

Mit der Lüge kommt man durch die ganze Welt, aber nicht wieder zurück. = Hazugsággal be lehet járni az egész világot, de vissza nem lehet jönni. (100.)

Eine Lüge schleppt zehn andere nach sich. = Egy hazugság tíz másikat von maga után. (120.)

Luther:

 A hazugság, akár hólabda, minél tovább görgetik, annál nagyobb. (Asztali b., 58.)

Latin közmondás:

Fama crescit eundo. = A hír járva növekszik.

Fekete Gy.:

A számukra kellemes hazugságokat készségesen és hálásan elhiszik az emberek. A számukra kellemetlen igazság feldühíti őket, s annál kevésbé hiszik el. (Tengercsepp, 113.)

Gracián:

Az agyondicsérés a hazugság egy nem; művelését a jó ízlés sínyli meg, ami sok, és az okosságé, ami még több. (Az életbölcsesség k., 33.)

Goethe:

Ha tévedek, bárki rájöhet, ha hazudok, nem. (Maximák, 768.)

Egyéb:

A hazugság minősített esete a féligazság. (F- -f)

Az elhallgatot igazság még nagyobb hazugság lehet. (F- -f)

Egyik közírónk vetette papírra a rettenetes mondatot: Szabad hazudni, de mértékkel. Minket jobban izgat a kérdés: Meddig szabad az igazat megmondani - mértékkel.

Krisztus Urunk a "hazugság atyját" a világ fejedelmének nevezi. Valóban a tévedés és a félrevezetés, mint valami ezer csápú szörny, valami mindent leigázó, a birtokába hajtó nagyhatalom borul rá a lelkekre, tömegeket, egész népeket vermez be a maga sötétségébe, s oly sűrű ködöt von az eszmék elé, hogy azon a krisztusi igazság napja alig tud áttörni. Hogyan szeressék az egyházat azok, akik állandóan torzító szemüvegen keresztül nézik., akik egyéni szabadságuk és felvilágosultságuk kihívó ellenségét látják az egyházban. A tömeglélek előtt a csatát nem a nagyobb igazság dönti el, hanem az ügyesebb taktika, az erősebb hang, s a sűrűbb és behízelgőbb ismétlés. A tévedésnek és hazugságnak gyorsabb a lába, de törékenyebb is. Milyen gyászosan leszerepeltek egymás után azok a filozófiai rendszerek, azok a természettudományi szemléletek, amikre a múlt század felvilágosultsága és egyházellenessége esküdött. (Bangha: Világhódító kereszténység, 78-87.)

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Hazugsg.doc (48 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség