Főoldal Újdonságok Fórum
Liturgikus naptár
Vasárnapi gondolatok
Hétköznapi gondolatok
Szentek ünnepei
Irattár

dolgozoszoba[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
DOLGOZÓSZOBA

Szent Pál apostol megtérése
Ünnepe: január 25

Saul a damaszkuszi úton a feltámadott, élő Krisztussal találkozott, és ez új irányt adott életének. Addig is az Isten akaratát kereste, de tévúton, az erőszak és gyűlölet útján. Megtérése abban állt, hogy belátta, az Istenhez vezető út Jézus Krisztus. Benne rátalált élete hivatására: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek!” Így lett a keresztények üldözőjéből a nemzetek apostola, Saulból pedig Szent Pál. Nemcsak példájával tanított, hanem kifejezett igehirdetésével is, így mindnyájunknak példát ad a folytonos megtérésre, a szeretetből táplálkozó példamutató életvezetésre és a bátor, nyílt igehirdetésre. Szent Pállal együtt bátran hirdetjük: „A szeretet nem szűnik meg sohasem!” (Adoremusz 2006)

Giovanni Bellini festményét szemlélem az Adoremusz hátoldalán. Az erős ember a földön vergődik, fegyvereit elejtette, kezével mintha az elveszített szeme világát keresné. Eszembe jut a Korintusi levél egy mondata: „Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok igazán erős.” Szent Pál megtapasztalta az emberi gyengeség mélységét, miközben találkozott a déli verőfénynél is erősebb Világossággal. Jézust nézem a festményen, aki az üldözöttekkel azonosítja magát. Békéje és örök élete erőt ad mindazoknak, akiket üldöztek hitükért. A Boldogság vár rájuk is, mint Pálra, aki megbánta bűneit, és a vértanúságig követte az égi jelet. (Adoremusz 2005)

Szent Pál, az üldözőből Krisztus tanújává válik, és egész életét a megismert örömhír hirdetésének szenteli. Kitartásával és lelkesedésével akarok én is hirdetője lenni Jézus örömhírének.

forrás: Hankovszky Miklós

A mai napon Krisztus Urunk végtelen irgalmát ünnepli az Anyaszentegyház. Szent Pál, ifjúkori nevén Saul, a farizeusok Írás-ismeretével és elvakult dühével ki akarta irtani a zsenge Egyházat. De úgy tetszett Annak, Aki anyja méhétől kiválasztotta, hogy amikor legnagyobb lánggal lobogott lelkében a gyűlölet, akkor hívja meg apostolának. Amikor Saul a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, többé nem hallgatott testre és vérre, hanem hittel követte Krisztust.

A meggyőződés erejével hirdette:

Tudom, kinek hittem, és biztosra veszem:
elég hatalmas ahhoz, hogy igazságos Bíróként
megőrizze a rábízott kincsemet az utolsó napig.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Krisztus maga hív általunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a lélek ártatlanságával állhassunk Urunk, Istenünk elé.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki megjelentél a damaszkuszi úton:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki eleve arra rendeltél minket, hogy Isten gyermekei legyünk:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki mindenkit elvezetsz az üdvösségre:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

A SZENTLECKÉHEZ (ApCsel 22, 3-16; vagy 9, 1-22)
Jézus isteni szeretetével megjelent Saulnak a damaszkuszi úton, hogy az üldözőt követésére hívja. Úgy tetszett neki, hogy rábízza az igehirdetést a pogányok között. Pál pedig - engedelmeskedve a hívó szózatnak - megtért, megkeresztelkedett, Krisztus követője lett.

AZ EVANGÉLIUMHOZ (Mk 16, 15-18)
Jézus búcsúzásakor mintegy végrendeletként hagyta meg: Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. A missziós küldetés nem csak az apostoloknak szól, hanem minden megkeresztelt ember hivatása.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, Aki minden embernek Üdvözítője akart lenni, hogy nyissa meg értelmünket a hit titkainak befogadására, és töltsön el bennünket Szent Pál apostol buzgóságával.

  1. Add, Urunk, hogy halogatás nélkül kövessük jóra ösztönző indításaidat.
  2. Add, hogy szakítva a bűnnel, többé már ne vétkezzünk.
  3. Add, hogy megtérésünk cselekedeteinket teljesen akaratod szerint formálja át.
  4. Add, hogy soha gyűlöletet ne hordozzunk szívünkben.
  5. Add, Urunk, hogy a ránk bízott kincs az utolsó napon kamatot hozzon az örök életre.

Urunk, Jézus Krisztus! Te a gyűlölködő Sault meghívtad és átformáltad apostoloddá és szentté. Kérünk, Szent Pál megtérése ösztönözzön bennünket, hogy mi is állhatatosan munkáljuk üdvösségünk művét, és apostoli lelkülettel vezessük el a ránk bízottakat Hozzád. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Képek a szentről:

Ajánld ismerősödnek is a szent ünnepét!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség