Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Szivárvány (egy elsőáldozás menete) (Szentségek / 3. Oltáriszentség)
Bekerült: 2002.07.19. 15:30
Megnyitva: 10853. alkalommal

Szivárvány
Egy elsőáldozás menete

Szentmise bevezető része

Bevezető szavak
Közösen ünnepeljük a szivárvány alatti létünket. Így hangzik az elsőáldozási ünnep mottója. A szivárvány Istennek az emberekkel kötött szövetségének a jelképe. Ebben a szövetségi jelképben akarjuk elsőáldozó gyermekeinket Istenhez kapcsolni és ezt akarjuk megünnepelni. Az elsőáldozás kommunio, ami annyit jelent, hogy egyesülünk Jézussal és mindazokkal, akik benne hisznek. Ezt a szövetséget akarjuk ma megújítani, az elsőáldozó gyermekek szülei, hozzátartozói és az egész egyházközség.

Gyermek:
Így szól az Isten: A szivárványomat a felhőkbe helyezem, amely a szövetség jele köztem és az emberek között. Amikor megjelenik a felhők között a szivárvány sugara, akkor gondolok a szövetségre, amely köztem és köztetek és minden földi élő között fennáll.

Gyermek:
Mi a szivárvány? A nap fehér fénye valójában hét különböző színből tevődik össze. A napfényben ezek a színek nem láthatók. De eső után, a párás levegőn átsütő napfény, színeire bomlik. Ezt látjuk a szivárvány színeiben. A szivárvány hét színe mindig ugyanabban a sorrendben jelenik meg: piros, narancs, sárga, zöld, kék, sötétkék és ibolya.

Gyermek:
A szivárvány színei ünnepünkről beszélnek. Istenről és hitünkről mondanak el nekünk valami fontosat.

Piros szalagot hoznak

Gyermek:
A piros a szeretet jele. A szentmisében Isten szeretetét ünnepeljük. Ezt a szeretetet Jézus mutatta meg nekünk: Annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk a kereszten.

Gyermek:
Szeretete jeléül szenvedései előtt együtt vacsorázott tanítványaival. Megbízta őket, hogy az utolsó vacsorát, Jézus szeretet-vacsoráját, újra meg újra ünnepeljék meg a Jézushoz tartozók: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" Mi most először járulunk Jézus asztalához.

Narancs színű szalagot hoznak

Gyermek:
A narancs szín kifejezi örömünket, amellyel a hittanórákon és a szentmiséken készültünk erre az ünnepre, a Jézussal való találkozásunkra. Hallottunk azokról az emberekről, akik találkoztak Jézussal.

Gyermek:
Megismertük Jézust, aki Isten jóságáról beszélt az embereknek. Most annak örülünk, hogy Jézus nekünk ajándékozza magát. Ma Jézus a fontos, nem mi magunk.

Lila szalagot hoznak

Gyermek:
Lila a bűnbánat jele. Az elmúlt nagyböjti időben gyakran láttuk ezt a színt. Most Jézus előtt meg akarjuk bánni bűneinket.

Gyermek:
A keresztségben Isten szövetséget kötött velünk. Ebben a szövetségben élünk, de sajnos nem mindig maradtunk hozzá hűek. A szivárvány a béke és a kiengesztelődés jele. Néha másoknak fájdalmat okoztunk és nem mutattunk készséget a megbocsátásra.

Pap:
Gyónom...

Pap:
Atyánk, Istenünk! A szivárvány emlékeztet bennünket szeretetedre és jóságodra. Bocsáss meg nekünk mindent, amit Ellened vétettünk. Gyútsd meg szívünkben szeretetednek és örömödnek lángját, hogy ezt a szentmisét mindnyájan a Te dicsőségedre ajánlhassuk fel.

Pap: Irgalmazzon nekünk…

Collecta

Pap:
Könyörögjünk! Jóságos Istenünk! Ma összegyűltünk a szivárvány színei alatt, hogy együtt ünnepeljük az oltárod körül összegyűlt gyermekek első szentáldozását. A szivárvány az emberek iránti szeretetednek jele. Jézus a kereszten kötött új szövetséget velünk a Nevedben. Ezt ünnepeljük a szentmisében. Adj nekünk erőt e lakoma által ahhoz, hogy mi is olyan szivárványokká válhassunk, akik embertársaiknak reményt visznek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

A predikáció után

világos kék színű szalagot hoznak

Gyermek:
A szivárvány az ég és a víz kék színeire is emlékeztet bennünket. A víz életet ad nekünk. A keresztség vizében Isten mindnyájunkkal személyesen újította meg szövetségét.

Gyermek:
Annak idején szüleink és keresztszüleink mondtak "igen"-t Istennek a nevünkben. Ma mi mondjuk el keresztségi fogadalmunkat és ezzel "igen"-t mondunk Istennek. Gondolunk a keresztvízre, amivel az Egyházba való belépésünkkor megkereszteltek.

A keresztségi fogadalom megújítása

Pap:
Kedves Elsőáldozók!
A húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztetek Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjátok az élet útját. Ezért most, amikor részesültök az Úr Jézus húsvéti ajándékából, az Eukarisztiából, mondjátok el keresztségi fogadalmatokat, amelyet annak idején szüleitek és keresztszüleitek mondtak el helyettetek. Ebben ellene mondotok a Sátánnak és minden cselekedetének és megígéritek, hogy a katolikus Anyaszentegyházban Istennek fogtok szolgálni. Ezért most megkérdezem:

Pap:
Ellene mondotok-e az ördögnek?
Elsőáldozók:
Ellene mondunk.

Pap:
És minden cselekedetének?
Elsőáldozók:
Ellene mondunk.

Pap:
És minden csábításának?
Elsőáldozók:
Ellene mondunk.

Pap:
Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld Teremtőjében?
Elsőáldozók:
Hiszünk.

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján?
Elsőáldozók: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben?
Elsőáldozók: Hiszünk.

Pap: A mindenható Atyaisten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre.
Hívek: Ámen.

Egyetemes könyörgések

Pap: Istenünk, Atyánk! A szivárvány jelében mindig a mi oldalunkra álltál. Jézus a veled összekapcsoló hidat megerősítette. Együtt könyörgünk vele.

Gyermek:
A szivárvány sok embernek örömet okozott. Add nekünk gyermekeidnek és egész egyházközségünknek, hogy világító szivárványként mutassunk utat a világnak.!

Gyermek:
Áldd meg szüleinket, akik sok fáradsággal neveltek bennünket és lehetőséget adtak nekünk arra, hogy megüljük ezt a szép ünnepet! Segítsd őket, hogy a jövőben továbbra is hozzád vezessenek bennünket!

Gyermek:
A szivárvány feltűnik az égen és mindnyájunknak látható. Engedd, hogy minden gyermekre gondoljunk, akik rossz körülmények között élnek!

Gyermek:
Ha a nap az esőn át süt, felragyog a szivárvány. Adjon ez a fény reménységet a betegeknek és a szenvedőknek, hogy erőt kapjanak!

Gyermek:
A szivárvány fényét Isten mindenkinek adta. Tégy készségessé mindnyájunkat arra, hogy minden embert elfogadjunk, azokat is, akikkel nehezünkre esik találkozni!

Pap: Urunk, Istenünk! A szivárvány azt hirdeti, hogy sohasem hagysz el bennünket. Légy velünk a hétköznapok fáradalmaiban! Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Sárga színű szalagot hoznak

Gyermek:
A sárga a nap jele, mely világít és ragyog. A nap érleli a föld terméseit, a búzát és a szőlőfürtöt.
Oltárodra hozzuk, Urunk, ezeket az ajándékaidat. Szentlelked által változtatsd át Jézus testévé és vérévé! Jézus mondja nekünk: Olyan fontos akarok lenni nektek, mint a mindennapi kenyér.

Felajánló könyörgés

Pap:
Urunk, Istenünk, jándékunkat hozzuk a kenyérben és a borban. Te ezeket az adományokat átváltoztatod. Így változtass át mindnyájunkat is! Tégy bennünket vidám és buzgó keresztényekké, hogy szivárványhoz hasonlóan minden színt ajándékodként vigyünk az emberekhez! Krisztus, a mi Urunk által.

Átváltoztatás után sötétkék színű szalagot hoznak

Gyermek:
A sötétkék a szivárvány fontos színe. A hitünkre emlékeztet bennünket. Hit nélkül életünknek nincs tartása, értelme. Most, amikor Jézus megjelent köztünk a kenyér és a bor színeiben, a legnagyobb szükségünk van hitünkre.

Gyermek:
A szilárd hit sötétkék színe a szívünk mélyére hatol, amikor imádkozzuk: Igen, Uram, hiszem, hogy itt vagy.
Megvalljuk hitünket, magasztaljuk értünk vállalt szenvedéseidet és halálodat. Hisszük Jézus, hogy feltámadtál, s most itt vagy köztünk.

Pap: Íme hitünk szent titka.
Hívek: Halálodat hirdetjük…

A Miatyánk előtt zöld szalagot hoznak

Gyermek:
Már csak a zöld hiányzik szivárványunkból. Ez a szín a remény jele. Ha napról-napra bízunk Isten segítségében, reményben élünk. Ha azon fáradozunk, hogy embertársainkkal békében éljünk, akkor helyesen cselekszünk.

Pap: És akkor Krisztus Urunk tanítása szerint így imádkozhatunk: Miatyánk…

Szentáldozás előtt együtt imádkozzuk:
"Istenem, hiszek tebenned…"

Szentáldozás után együtt imádkozzuk:
"Krisztus lelke…"

Áldozás utáni könyörgés

Pap:
Könyörögjünk! Urunk, Istenünk! A tarka szivárvány közelséged jele. Egyúttal híd közted és az emberek között, valamint egymás között. Köszönjük örömhíredet és az Újszövetség áldozatát, amelyet Jézussal együtt ünnepelhettünk. Tégy bennünket is szivárvánnyá, amely minden színt tartalmaz és amely hozzád vezet! Ragyogjon fényed minden embernek, akikkel csak találkozunk! Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 1_szivarva.zip (3 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség