Főoldal Újdonságok Fórum
Kateketikai ötletek
Áldások, imádságok
Szentségek
Szilvarérum
Színdarabok
Humor
Énekek
Katekézisek
Versek
Előadások
Hittanóra - vázlat, ötletek
Történetek
Segédanyagok
Technikai segítség

Szertartáskönyvek

hittanterem[kukac]plebania.net
Levél a szobafelelősnek

 
HITTANTEREM

Irgalmasság (Szilvarérum / Irgalmasság)
Bekerült: 2003.06.05. 16:27
Megnyitva: 4109. alkalommal

A megtört nádszálat össze nem zúzza, S a füstölgő mécsbelet ki nem oltja. (Iz. 42, 3.)

Törd meg az éhezőnek kenyeredet, S a szűkölködőket és a bujdosókat vidd be házadba; Ha mezítelent látsz, takard be. (Íz. 58,7.)

Mert amekkora az ő nagysága, Akkora az ő irgalma is. (Sir. 2,23.)

Ha ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki vizet inni. Így parazsat gyűjtesz a fejére. (Péld. 25, 21-22.)

Ki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön. (Péld., 19, 17.)

Ki bedugja fülét a szegény kiáltására, Maga kiált majd, és nem lesz, ki meghallgassa. (Péld., 21, 13.)

Az irgalmas ember önlelkének tesz jót. (Péld., 11.Szentek é.I. 247.)

Mert irgalom nélkül ítélet vár arra, aki nem cselekedett irgalmasságot az irgalmasság azonban felülhaladja az ítéletet. (Jakab lev. 2, 13.)

 ...azért jött el Krisztus Jézus e világra, hogy üdvözítse a bűnösöket Ezek között én vagyok az első, de éppen azért leltem én irgalmasságot hogy Krisztus Jézus énrajtam, az elsőn, mutassa meg egész hosszantüré- sét, okulásul azoknak, kik hinni fognak benne, az örök életre. (I.Tim. 1, 15-16.)

Az marad a miénk, ami túladunk. (Édesanyám. F.. f)

Sz.Ágoston: Az irgalmasság odaáll a pokol kapujához és nem enged be senkit, aki irgalmasságot gyakorolt.

Sz.Ágoston: Hogy futnak, hogy menekülnek előled a nyugtalan bűnösök! Hiába! Látod őket, hisz' nem menedék szemed elől semmi sötét rejtek. -Pedig csak meg kell fordulniok: máris ott vagy a bűnvalló szívben, a nehéz vándorlás után kebleden síró szívben, és mily szívesen letörlöd könnyeiket. Aztán még több könnyük ömlik, de sírásuk már öröm lesz, mert Te Uram, Te teremtőjük vigasztalod őket.

Sz.Ágoston: Deus, si fert auxilium, misericors, si non, iustus esse creditur. (Istent, ha segítséget hoz irgalmasnak, ha nem, igazságosnak hisszük.)

Sz.Ágoston: Aeterna quies aetorno labore comparatur, sed nil timere misericor est Deus. (Az örök nyugalom az örökös munkával készíttetik, de ne félj irgalmas az Isten.)

Publilius Syrus: Crudelis lacrimis pascitur, non frangitur. (A kegyetlent nem indítják meg a könnyek, csak gyönyörködtetik.) Gyönyörűséges az Isten irgalma az elnyomás idején, Mint az esőt hozó felhők szárazság idején. (Sir. 35,26.)

Nagy Sz.Albert: Ha egy tojást adsz Isten nevében életedben, az többet használ, mint ha halálod esetén hagysz egy székesegyházat aranyból.

Ha mindent megtettetek, ami parancsolva volt, mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk, hisz csak kötelességünket teljesítettük. (Lukács, 17,10.)

Dosztojevszkij: Nem az igazság az élet alapja, hanem - az irgalom.

Sz.Ágoston: Semmi sem tesz hasonlóbbá Istenhez, mint az, hogy ellenségeinknek és bántalmazóinknak megbocsátunk.

A türelmes Isten:

Egy francia költő (Jean Richepin) kiadott egy verses kötetet, telve a legrémesebb istenkáromlással.

Egyik versének a tartalma: - Bementem egy templomba, s ott a hideg köre letérdepelve így imádkoztam Istenhez: "Tagadlak téged és büszke nyakamat soha, de soha nem hajtom igád alá! De még egy utolsó kísérletet akarok tenni. Nézd itt térdelek előtted a házadban. Nézz le rám és vess véget lelki küzdelmeimnek. Ha valóban vagy, küldj halálos villámcsapást fejemre, hogy hitetlenségemért méltán bűnhődjem.

Várom a te büntető égi tüzedet, küldd csak le rám. És ha a villám lesújt reám és lelkem elröpülni készül halandó testemből, utolsó lélegzetemmel ki fogom kiáltani, hogy valóban vagy és vakmerőség volt tőlem, hogy tagadtalak Téged .. De íme nem jön a villám, egészségesen állhatok fel újra s mehetek el házadból! Szóval: Te nem is vagy..."

Így káromkodik a szerencsétlen költő, és az olvasóban megrendül a lélek s elkeseredve kiált fel: "Hát Uram még ilyeneket is szó nélkül eltűrsz? Hát nincs villámod, nincs sújtó kezed, hogy elpusztítsad a gonoszt?!"

Így lázong a türelmetlen ember.

És mint gondolkodik az Isten?

Hogy mi történt azzal a költővel, hogy leírta szörnyű káromlását, nem tudjuk. Mit élt át a következő években, nem tudjuk, Mindössze egy rövid híradást olvastunk még róla néhány év múlva, amely szerint ez a vakmerően káromkodó ember egyszer csak bevonult az algíri trappisták rendkívül szigorú kolostorába s azóta ott vezekli bűneit és köszöni Istennek a vele szemben mutatott végtelen türelmét.. Mi is lenne a világból, ha Isten nem lenne ennyire türelmes! Lett volna-e valaha Szent Máté abból a Lévi vámosból? Lett volna-e Szent Magdolna abból a bűnös asszonyból? Lett volna-e Szent Pál abból a keresztényüldöző Saulból? Lett volna-e Szent Ágoston abból a bűnös Ágostonból?...

(Tóth T. Hiszek egy Istenben, 301-2, 304.)

Urbán Gusztáv: Az irgalom veresége, ha a jog győz bennem a szeretet fölött s az igazságosság fölébe kerekedik az irgalomnak.

Egy fiú sok sárkányt készített és eladott egyet egy másik fiúnak. Annak a sárkánya fennakadt a villanydróton. Próbálta lerángatni, de közben a sárkány teljesen szétszakadt. A póruljárt fiú újból elment, hogy adjon neki egy másik sárkányt, mert a sárkány hibás volt. Az eladó tudta, hogy hibátlan volt és nem adott neki ingyen. Ebben igaza volt. A kisfiú sírva elszaladt. Az eladó fiú nem tudott napirendre térni a dolog fölött. Este lefekvés előtt is maga előtt látta a síró kisfiút. Nyugtalan volt, noha nem volt igazságtalan. De csak igazságos és nem irgalmas. Nem szárította fel a könnyeit, jóllehet megtehette volna. Csak igazságos volt, de nem szerette őt. Ezért szégyenkezett. (Új E. 1980. X. 26.)

Shakespeare: Egyszer feledkezz meg az irgalomról: s nem lesz több nyugtod: minden rosszra fordul.

Rothschild könyörülete:

Beférkőzött hozzá egy nagy nyomorban lévő. Rothschild könnyezve hallgatta végig panaszait, míg végre csengetett a titkárának és azt mondta neki: Dobja ki kérem ezt a fiatalembert, mert ha tovább hallgatom, meghasad a szívem.

Rónay György: Ne feledd el: ahogy te máshoz itt lenn, Úgy lesz hozzád is irgalmas az Isten.

Lelliszi Sz.Kamil: Amely szentbeszédből hiányzik az isteni irgalomra való utalás, olyan, mint a gyűrű, melyből hiányzik a drágakő.

Caecilius Balbus: Perpetuo vincit, qui utitur clementia. (Mindig győz, aki kegyelmet ad.)

Juhász Gyula: A kegyelmes urak is lehetnek kegyetlenek.

France: A könyörület: igazságosság és szeretet, s a szegények jobban értenek hozzá, mint a gazdagok.

Hugo: Az irgalom néha felér a bűnnel.

Latin közm.: Non homo, sed lapis est, quem non clementia tangit. (Nem ember, hanem kő az, akit az irgalmasság nem nyer meg.)

Szent István király Intelmeiből:

Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse. mert, ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni...légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. (Új E. 1983. IX. 4.)

Cicero: Nihil est tam populare quam bonitas; nulla de virtutibus tuis nec admirabilior, nec gratior misericordia est. (Semmi sem annyira népszerű, mint a jóság, semmi az erények közül nem csodálatosabb és kedvesebb, mint az irgalmasság.)

Latin közm.: Per "miserere mei" tollitur ira Dei. (A "könyörülj rajtam" által elvétetik Isten haragja.)

Német közm.: Gottes Barmherzigkeit ist grösser als unser Unglück. (Isten irgalma nagyobb, mint a mi szerencsétlenségünk.)

Spanyol közm.: Ha égbe akarsz emelkedni, olyan mélyre le kell szállnod, míg eléred a szenvedőt, és kezet nyújtasz a szegénynek.

Sz.Geréb: Valamint a víz a tüzet eloltja, úgy törli el a bűnöket a jótékonykodás. Amit a szegényeknek adunk, Istennek adjuk kamatra. Részesítsétek, tehát támogatásban a szegényeket és szerezzetek ekképp jó barátokat, akik halálotok idején az Úr ígérete szerint besegítenek az örökkévaló hajlékba.

Emiliáni Sz.Jeromos: Legédesebb Jézusom, ne légy bírám, hanem megváltóm.

Perlaky: A visszahódított mennyországot nem Jézus anyja kapja meg elsőnek, nem a szentek, nem az apostolok, hanem - a bűnbánó lator.

Szent Heribert hitvalló, - meghalt 1021 - sokat mondogatta: Részesítsétek támogatásban a szegényeket s szerezzetek jó barátokat, akik halálotok idején az Úr ígérete szerint besegítenek az örökkévaló hajlékokba.- Közvetlenül halála előtt pedig: Amit a szegényeknek adunk Istennek adjuk kamatra. Valamint a tüzet a víz oltja el, a bűnöket is az alamizsna törli el.

Be nagy az Úrnak irgalmassága és kegyessége azokhoz, akik hozzája térnek. (Sir. 17, 28.)

Boldogok az irgalmasok, mert majd őnekik is irgalmaznak.(Mt. 5, 7.)

Az utolsó ítélet rendelkező részét tudjuk: Az egyik: Jöjjetek atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. (Mt. 25, 34.)

A másik: Távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek készíttetett és az ő angyalainak. (Mt. 25, 41.) A büntetés itt is az irgalmasság cselekedeteinek elmulasztásával van megokolva, ami a Krisztustól idegen, pogány gondolkozásmódnak és érzésnek, de egyúttal az Isten iránti szeretet hiányának legbiztosabb ismertető jele. Az emberben lehet természetes jó szív Isten szeretete nélkül (bár ez igen messze áll a Sz.Ferencek, Erzsébetek, Vincék szeretetétől), de irgalmatlan szív az Isten szeretete mellett nem lehet. (V.ö. Ján. I, 4, 20.)

(Az idézet evangéliumi helyekhez fűzött magyarázat. Lásd Újszövetségi Szentírás, I. 128. oldal.)

Belon Gellért: Hogy mire képes az Isten jósága és irgalma?..Megtiltja a szolgáinak, hogy kiirtsák az "ellenséges ember" vetette konkolyt a búzából, és eltűri, hogy rossz gazdának mondják, világszerte amiért eltűri a "rosszat" ebben a világban, ami az ő vetése. Hányan voltak az emberi gondolkodók nagyjai közül, akik a világban tagadhatatlanul jelenlévő rossz tobzódása miatt beszélték le az embereket az Isten-hitről? Ha Isten tökéletesen jó, és mindenható, hogy tűrheti el az ellene ágáló gonoszságot? Nem képesek felfogni, hogy Isten szeretetének titka van valahogy a rossz problémája mélyén. Nekünk is azt parancsolta: "Ne szálljatok szembe a gonosszal." Amivel nem a gonosz tettekre adott engedélyt, hanem türelemre akart inteni.. Más dolog a rosszat hatalommal legyőzni, és más dolog irtani a felfogásával ellenkezőt. Ez a páratlan isteni kinyilatkoztatása ennek az evangéliumi helynek, hogy az Isten hisz és bízik abban hogy a szeretet végül is győz. Az ember az, aki nem hisz a szeretet végső győzelmében. Nemcsak a rosszat nem tudja elviselni és eltűrni, de a másságokban is rosszat sejt, és másként gondolkodót, és másként cselekvőket is hajlandó tűzzel-vassal irtani. Gondoljunk csak a kelet-nyugati egyházak egymással való szembeállására, vagy a reformációkban megmutatkozó nézeteltérések emberséget is, keresztény lelkületet is megszégyenítő igazságtalanságaira, és kegyetlenségeire mindkét oldalon.

(Új E. 1981. VII. 19.)

Prohászka: Isten igazságossága kérlelhetetlen hatalom. Itt a földön is érvényesül, de szigora szeretettel párosul és inkább elenged, mint behajt. A másik világban azonban kérlelhetetlen, ráborul a lélekre és megveszi szenvedésében a tartozás utolsó fillérjét is. (Elm. 660.)

Irgalmatlanság

Ilse Koch a dachaui koncentrációs tábor női parancsnoka elleni perben olyan részletek kerültek napvilágra, amelyek kegyetlenségükkel és sátáni elvetemültségükkel a legvéresebb fantázia elképzeléseit is meghaladják. Így pl. Rieser András osztrák katolikus pappal végigjátszatták Krisztus kínszenvedését. A papot az SS-őrség korbáccsal megostoroztatta, fogolytársaival leköpette, drótsövényből font koszorúval megkoronáztatta, majd két gerendából ácsolt keresztet rakatott a vállára, melyet a "Golgotára" kellett vinnie. Az SS-legénység vihogva és röhögve nézte végig a katolikus pap megkínoztatását. (Szív. 1951. III. 24.)

Sz.Ágoston: Te vagy, uram, a legfőbb. - Jóságodnak nincs határa. - Hatalmad, erőd végtelen. - Igaz Bíró vagy népeden. - S irgalmad mégis szüntelen - Ragyogva száll a világra.

Letöltehető fájl(ok):
Letöltés 0_Irgalmassag.doc (111 kb)

Ajánld ismerősödnek is!


Információ, észrevétel, kapcsolat: info[kukac]plebania.net
Probléma esetén: segítség